Biologi

Medins erbjuder experttjänster inom:

Miljöövervakning och recipientkontroll

 

Recipientkontroll innebär övervakning av miljöförhållanden i ett påverkat område. Recipientkontrollprogrammen utgår från miljöbalken och beslutas av regeringen, länsstyrelser, kommuner eller andra myndigheter.

Medins har stor erfarenhet av recipientkontroller i vatten runt om i Sverige. Vi är till exempel den konsult som gjort flest bottenfaunaundersökningar i Sverige. Vi analyserar tusentals prover årligen och totalt har vi artbestämt fler än 100 000 prover från Östersjön, olika sjöar och vattendrag.

Undervattensdokumentation

/livet-i-algraset2.jpg

 

Medins erbjuder högupplöst undervattensinspektion med nedsänkbara videokameror. Systemen är specialbygga för svenska vatten och utrustade med extremt stark belysning som möjliggör inspektioner i mörka och grumliga vatten. Videosystemen används för inspektion av biologi, sediment, och arkeologi och intergrerar djupdata och GPS positionering.

Miljökonsekvensbeskrivningar

 

Vi har under årens lopp gjort ett stort antal limnologiska utredningar, miljökonsekvensutredningar och riskbedömningar.

Exempel på olika typer av uppdrag är utredningar för:
-väg- och järnvägsbyggen
-kraftverksbyggen
-kyl- och varmvattenutsläpp
-påverkan av miljöfarliga utsläpp till vatten
-gruv- och regleringsföretag
-vindkraftverk i vatten

Provtagning

Vi utför de flesta typer av provtagningar i sjöar, vattendrag och marina miljöer.

Vi har tillgång till avancerad provtagningsutrustning och vinschar för provtagning till flera hundra meters vattendjup. Vi har ett flertal fyrhjulsdrivna bilar samt sju stycken provtagningsbåtar och utför varje månad olika typer av provtagningar i hela södra och mellersta Sverige. Vintertid använder vi oss av snöskoter och isborr för att kunna utföra provtagning på is.

Ljud

/undervattensbuller.jpg

Genom vårt samarbete med företaget Akustik forum erbjuder nu Medins helhetslösningar kopplat till undervattensbuller. Under senare år har buller under vatten uppmärksammats, kopplat till vattenverksamhet. Buller kan i hög grad påverka det marina djurlivet och det ställs därför allt större krav på projektörer att minska ljudnivåerna under vattenytan. Tillsammans med vår samarbetspartner erbjuder vi nu mätningar av buller i vattnet t.ex. vid pålningsverksamhet eller vibrationer. Medins experter kan sedan sammanställa hur detta påverkar den marina biologin och presentera vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att nå satta riktvärden. Medins kan även i ett tidigt skede ta fram vilka riktvärden som bör anses aktuella för olika områden baserat på den lokala faunan.

Databaser och GIS-applikationer

 

Medins arbetar med databashantering, GIS-applikationer samt utveckling av databaser kopplade till webbaserade kartor.

För hemsidor skapar vi en databas, ur vilken informationen sedan hämtas för att skapa en dynamisk rapportsida med diagram och tabeller för den valda stationen. Till detta erbjuds en klickbar karta, där varje stationslänk på kartan leder till respektive stations rapport.

Biotopkartering

 

Biotoperna i vattendrag och i anslutning till dessa tillhör de artrikaste miljöerna i världen, men är också bland de livsmiljöer som är mest påverkade av mänsklig verksamhet.

Det övergripande syftet med biotopkartering av vattendrag är att ge en kvantitativ bild av vattendraget och dess strandområden. Medins erbjuder biotopkarteringar över hela Sverige.

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)