Nyheter

Sida 2

RSS

Återplantering musslor

28 Apr 2022

Den här veckan har vi genomfört en återplantering av musslor i ett vattendrag som nyligen muddrats. Musslorna utgjordes av allmän dammussla (Anodonta anatina) och spetsig målarmussla (Unio tumidus). Arbetet utfördes av Medins biologer och yrkesdykargrupp.

/2204-_dykning_139.jpg

Miljöövervakning Vättern

18 Apr 2022

Medins och SGS har tillsammans tilldelats kontrakt för miljövervakningen av Vättern. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län och varar i upp till 6 år, fram till december 2027. Medins ansvarar för provtagning av vattenkemi och biologi samt genomför biologiska laboratorieanalyser. SGS utför kemiska analyser samt rapportering och utvärdering.

/dimma.jpg

Vi söker en biolog med inriktning limnologi, sötvatten

3 Apr 2022

Vi söker dig som är biolog med inritning mot sötvatten och som är intresserad av att arbeta med artbestämning, fältarbete och laboratoriearbete. Tjänstens inriktning är mot analys av växtplankton från sjöar. Tjänsten är ny och kan delvis formas efter person och omfattar såväl fältarbete som analysarbete på vårt kontor i Mölnlycke utanför Göteborg. Vi söker dig som nyligen slutfört din universitetsutbildning (junior miljökonsult) alternativt dig som redan idag arbetar eller har fördjupad kunskap inom växtplankton. Första året kommer till stor del bestå i upplärning och utbildning inom analys av växtplankton.

/buster.jpg

Sök tjänsten här senaste den 18 april

 

ISO17025

1 Apr 2022

En intensiv vecka!

Medins är ett ackrediterat laboratorium enligt den internationella standarden ISO 17025. Under veckan har myndigheten Swedac granskat hur vi uppfyller kraven på dokumentation, provtagning och analyser. Spännande och trevliga dagar där vi fått visa upp ett stort antal olika moment på kontoret och i fält. En spänannde vecka som gått väldigt bra.

/20220331_091224.jpg

Dykledare S30

22 Mar 2022

Medins har under mars månad deltagit på utbildning på YRGOs yrkesdykarskola. Anna Scherer och Olof Nilsson utbildade sig till dykledare S30. Detta gör att Medins framöver har 3 certifierade S30-dykledare för att projektleda Medins olika dykprojekt. En spännande och bra utbildning med stort fokus på säkerhet.

/musslor21_ae.jpg

Vi söker en junior marinbiolog

5 Feb 2022

Medins växer och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt företag samt offentlig sektor. Vi söker dig som är marinbiolog och som är intresserad av att arbeta med utredningar i nära samarbete med våra kunder. Tjänstens inriktning är tillståndsprocesser i havsmiljö. Tjänsten är ny och kan delvis formas efter person och omfattar både fältarbete och utredningar på vårt kontor i Mölnlycke utanför Göteborg. Vi söker dig som nyligen slutfört din universitetsutbildning (junior miljökonsult) alternativt dig som har några års yrkeserfarenhet (miljökonsult).

Sök tjänsten här senaste den 2 mars.

/aj_as-jp-strandfynd.jpg

Medins välkomnar ny medarbetare avdelning Konsult och MKB

28 Jan 2022

Anton Främberg börjar inom kort på Medins som miljökonsult, avdelning Konsult och MKB.

Anton kommer närmast från tjänsten som vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt. Innan dess arbetade han som fältpersonal på Länsstyrelsen. Anton är utbildad på Göteborgs universitet där han tog sin Mastersexamen inom Miljövetenskap med inriktning biologi.

På vår avdelning Konsult och MKB så arbetar vi med komplexa utredningar och tillståndsärenden. Resultaten används ofta av miljödomstolar eller av olika myndigheters experter. Vi arbetar brett mellan våra avdelningar och här blandas frågor från både vattendrag, sjöar och hav. Frågorna är ofta komplexa och vi samarbetar med andra specialister från samarbetsparterners och myndigheter.

Vi är glada att kunna välkomna Anton till Konsult och MKB!

 /20220127_130323.jpg

Bohuskustens vattenvårdsförbund

7 Jan 2022

Medins har nyligen tilldelats kontrakt av Bohuskustens vattenvårdsförbund för provtagning och analys av miljögifter i sediment. Uppdraget påbörjas under 2022 och varar fram till våren 2024 och omfattar undersökningar av sediment på ett stort antal stationer längs Bohuskusten.

Bohuskustens vattenvårdsförbund mätningar syftar till att följa utsläpp i vatten längs kusten och dess påverkan samt sätta dessa i relation till tidigare undersökningar. Detta för att kunna följa utvecklingen och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra miljötillståndet i kustvattnet.

/bruce3.jpg

Uppdraget utförs av Medins arbetsbåt Bruce som är specialanpassad för provtagning i marin miljö.

Medins tilldelas recipientkontrollen för Hjälmaren och Arbogaåns förbund

18 Nov 2021

Medins har fått förnyat förtroende att utföras recipientkontrollen i Arbogaåns- och Eskilstunaåns
avrinningsområden. Uppdraget löper under åren 2022-2025, med optioner för åren 2026 och 2027.

Medlemmarna i förbunden består främst av kommuner, föreningar och företag. Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvalitén inom avrinningsområdet med hänsyn till den verksamhet som medlemmarna bedriver. Kontrollen ska ge en bild av den allmänna miljösituationen i området, men också visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön. 

/img_20210913_165229.jpg

Medins deltar i Ocean Data Factory!

19 Oct 2021

Det är med stor glädje och nyfikenhet vi har accepterat inbjudan att delta i detta spännande forskningsprojekt.  Arbetet är planerat att löpa över 2 år och är delfinansierat av Vinnova.

Ocean Data Factory genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan ett antal ledande aktörer inom sina respektive områden. Här möts experter inom ämnesområden som havsforskning, innovation och artificiell intelligens för att gemensamt finna nya applikationer av marina dataset. Målet är att gruppens arbete skall bidra till ett mer hållbart nyttjande och en ökad möjlighet att förstå och förutse hur våra marina resurser bäst förvaltas.

/logo2015-genomskinlig-500-px.png

Medins växer och söker ekolog/ sötvattensbiolog

20 Sep 2021

Medins växer och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt företag samt offentlig sektor. Vi söker dig som kan arbeta och driva projekt med undersökningar i vattenmiljöer och åtgärder för att förbättra våra vatten.

Sök tjänster på vår jobbsida.

/elfiske.jpg

 

Marina undersökningar i Hanöbukten

10 Sep 2021

Medins har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne att inventera naturtyper och kransalger i Hanöbukten.

Syftet är att ta fram kunskapsunderlag som kan användas i arbete med marint områdesskydd, grön infrastruktur i marin miljö, biologisk mångfald och hotade arter samt fiskförvaltning.

Fältarbetet har utförts av marinbiologerna Anna Scherer (bild) and Andreas Emanuelsson, båda med över 10 års erfarenhet av kartering av havsbottnar.

/hanoe21.jpg

Norra Vättern

12 Aug 2021

Under augusti månad provtar vi växtplankton och vattenkemi för Norra Vätterns recipientkontroll. Vi besöker ett stort antal sjöar i området med sufta att att undersöka hur utsläppen i området påverkar miljön i sjöar och vattendrag. Den här veckan är det planktonexperterna Ingrid Hårding och Michaela Stagnefors som är på plats. 

/norra-vattern.jpg

Gotland

11 Aug 2021

Under augusti månad så kommer vi att synas flitligt på Gotland. Vi finns på plats med båtar och personal för att kartlägga både ålgräs och fiskpopulation. Arbetet utförs på uppdrag åt Länsstyrelsen i Gotlands län.

/gotland2021.jpg

Medins tilldelas miljöuppdrag för Göteborgs stad

15 Jul 2021

Miljöförvaltningen följer årligen upp miljötillståndet i kommunens sjöar och vattendrag inom ramen för stadens miljöövervakning. Undersökningar om metallbelastning och bottenfauna ligger till grund för bedömningar av hur det går att nå stadens lokala miljömål.

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att undersöka metallbelastningen i olika vatten vid 26 provpunkter på 5 provpunkter. Målsättningen är att bedöma metallföroreningsläget i de olika provpunkterna och jämföra med tidigare analysresultat samt med regionala och nationella referens- eller bakgrundsvärden. Fältundersökningarna kommer att genomföras under september till oktober och resultatet skall sedan redovisas i december.

/goteborg2020.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)