Nytt kontrakt från Kolbäcksåns vattenförbund

Medins och Alcontrol har tillsammans tilldelats recipientkontrollen i Kolbäcksåns avrinningsområde. Medins kommer att utföra omfattande undersökningar av bottenfauna, växtplankton och kiselalger.
Under sensommaren 2017 kommer Medins dessutom att utföra nätprovfisken i sjöarna Saxe, Övre Hillen, Norra Barken, Stora Aspen, Åmänningen samt Östersjön. Provfiskeresultat dokumenteras med längd och vikt för samtliga individer av respektive art. För abborre och mört planeras ålders- och tillväxtanalyser på Medins laboratorium i Mölnlycke. Utöver populationsstudien så kommer metallhalter i fisk att undersökas i samtliga sex sjöar. Uppdraget omfattar åren 2017-2018.

19 Dec 2016

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)