Nyheter 2016

_____________________________________________________________

2016-12-22

Nytt kontrakt från Göta älvs vattenvårdsförbund

Medins och Alcontrol har tillsammans tilldelats provtagning och analys för Göta älvs vattenvårdsförbund för perioden 2017-2019, med optionsår för 2020. Medins kommer varje månad framöverta prover på ett stort antal platser i vattensystemet som omfattar Göta älv, Säveån och Mölndalsån.

_____________________________________________________________

2016-12-20

Nytt kontrakt från Skräbeåns vattenvårdskommitté

Medins och Alcontrol har tillsammans tilldelats recipientkontrollen i Skräbeåns avrinningsområde.
För Medins del så omfattar uppdrag undersökning av bottenfauna, fisk, växtplankton, djurplankton och kiselalger inom avrinningsområdet. Uppdraget omfattar åren 2017-2021.

/nymolla.jpg

_____________________________________________________________

2016-12-19

Nytt kontrakt från Kolbäcksåns vattenförbund

Medins och Alcontrol har tillsammans tilldelats recipientkontrollen i Kolbäcksåns avrinningsområde. Medins kommer att utföra omfattande undersökningar av bottenfauna, växtplankton och kiselalger.
Under sensommaren 2017 kommer Medins dessutom att utföra nätprovfisken i sjöarna Saxe, Övre Hillen, Norra Barken, Stora Aspen, Åmänningen samt Östersjön. Provfiskeresultat dokumenteras med längd och vikt för samtliga individer av respektive art. För abborre och mört planeras ålders- och tillväxtanalyser på Medins laboratorium i Mölnlycke. Utöver populationsstudien så kommer metallhalter i fisk att undersökas i samtliga sex sjöar. Uppdraget omfattar åren 2017-2018.

_____________________________________________________________

2016-12-18

Miljöövervakning i Göta älv i samband med nya Hisingsbron

Medins arbetar miljöövervakning i Göta älv i samband med byggande av den nya Hisingsbron. Fältarbetet påbörjades under november månad och fortsätter in under 2017. Medins arbetsbåt Doris är nu i stort sett dagligen på plats i Göta älv för att övervaka vattenkvalitén. Arbetet omfattar både vattenprovtagning och mätningar med nedsänkbara sonder.

/gotaalv-008.jpg

Medins arbetsbåt Doris på plats i Göta älv.

_____________________________________________________________

2016-12-14

Medins växer och utökar lokalerna

Medins har sedan måga år suttit på plan 1 på Företagsvägen 2 i Mölnlycke företagspark. Med start i januari 2017 så hittar ni oss även på plan 4. Den utökade kontorsytan ger oss möjlighet att fortsätta växa samt skapar nya funktioner inom Medins laboratorium. Medins vision är att verka som den kompletta vattenkonsulten och de nya lokalerna på plan 4 ger oss möjlighet att utöka vår verksamhet inom nya områden.

_____________________________________________________________

2016-10-14

Medins uppmärksammas av EU för utveckling och sammarbete

Medins utveckling inom marin miljöteknik har uppmärksammas av EU. Vårt sammarbete med Business Region Göteborg och Enterprise Europe Network har höjt vår kompetens och förmåga att verka i marin miljö. Här är framgångshistorien fångad i kortfilms format.

_____________________________________________________________

2016-08-04

Positiva nyheter från Fylleån

Lax finns nu ovanför kraftverksdammen i Marbäck, Fylleån. Medins har elfiskat på lokalen under många år och totalt så har undersökningar bedrivits på platsen sedan 1993. Aldrig någonsin har lax påträffats på platsen under denna period och sannolikt så har arten inte funnits här på många årtionden.

Vid årets undersökningar påträffades två välmående laxungar. Sannolikt är detta ett resultat av de åtgärder som utförts i Fylleån för att främja laxvandringen. Vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen i Fylleån de kommande åren.

/lax-aug-2016b.jpg

_____________________________________________________________

2016-08-04

Elfiskeundersökningar i Hallands län

Nu har vi startat upp årets elfiskeundersökningar. Denna vecka är vi i Högvadsån i Halland. Elfiskeundersökningar i rinnande vatten ingår som en del i uppföljningen av kalkningen i Halland. Syftet är framför allt att följa utvecklingen av havsvandrande lax och öring, men även lokaler med stationär öring ingår i programmet. Fisken bedövas tillfälligt och släpps sedan tillbaka i vattendraget så att de kan fortsätta sin vandring.

/elfiske2016b1.jpg

_____________________________________________________________

2016-08-03

Provtagning av plankton i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län

Medins tilldelades under juni månad ett nytt uppdrag av Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län i Projektet omfattar växtplanktonundersökningar på totalt 44 provtagningsplatser fördelade i 41 olika sjöar. Proverna kommer att analyseras på Medins laboratorium och sedan rapporteras i tre skriftliga rapporter.Syftet med undersökningarna är att få in underlag för klassificering av sjöar enligt Eus vattendirektiv.

/plankton2016b.jpg

Provtagningen har påbörjats denna vecka av biolog Annika Liungman (bild) och Iréne Sundberg.

_____________________________________________________________

2016-07-06

Medins söker en ny medarbetare

Vi söker dig som är utbildad biolog och har goda fältkunskaper.

Medins har sedan 1988 specialiserat sig på undersökningar och utredningar av ekosystem i vattendrag, sjöar och hav. Vi har expertis inom både marinbiologi (saltvatten) och limnologi (sötvatten). Vi har idag många nya spännande uppdrag i både Sverige och Norge och behöver förstärkning inom naturvårdsinventeringar och artanalyser. I dessa uppdrag efterfrågas kunskap i ekologi samt artkunskap inom grupperna växter, fåglar, fisk, groddjur och evertebrater.

Vi söker dig som är utbildad biolog på högskola/universitet (minst fil. kand. eller motsvarande)

-har goda fältkunskaper.

-har goda taxonomiska kunskaper.

-är utåtriktad, noggrann och har en känsla för service.

-har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.

-uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

-har B körkort.

Du vill precis som oss veta mer om vad som rör sig under ytan och är trivs med att arbeta både i fält och med artanalyser. Du har förmågan att arbeta självständig samt tillsammans med andra i större projekt. Placeringsort är Mölnlycke, utanför Göteborg.

Ansökan med CV sänds till [email protected] och märks med ”Medins0718”.

Välkommen att skicka din ansökan till oss senast den 19 augusti.

/bild-till-hemsida.jpg

_____________________________________________________________

2016-06-29

Medins nomineras av EU för bästa partnerskap

Medins Havs och Vattenkonsulter har nominerats till Enterprise Europe Network Awards 2016.

När Medins Havs och Vattenkonsulter förra året via Enterprise Europe Network fick igång ett samarbete med det englandsbaserade företaget Survey Ltd visade det sig vara en matchning i toppklass. Nu nomineras Enterprise Europe Network Västsverige och Medins Havs och Vattenkonsulter för resultaten.

Ett samarbete inleddes ganska snart och resulterade också snabbt i nya affärsmöjligheter, kunskapsutbyte och fler anställda i Sverige. Och det är detta resultat som nu premieras i och med nomineringen till Enterprise Europe Network Awards 2016.

Det här känns fantastiskt för vi vet att det krävs verkliga, konkreta resultat för att bli nominerad, säger Maria Lundin, affärsrådgivare för Enterprise Europe Network på Business Region Göteborg.Den 14 november, på Enterprise Europe Networks årliga möte i Slovakien, avgörs vem av tre nominerade som får priset.

Lär mer på Business Region Göteborgs hemsida:
http://www.businessregion.se/sv/goteborgsforetag-nomineras-av-eu-basta-partnerskap

/brygga.jpg

Undervattensfoto, Medins Havs och Vattenkonsulter

_____________________________________________________________

2016-06-28

Nytt uppdrag med marin inventering av naturvärden

Medins har nyligen tilldelats ett uppdrag med marin inventering av naturvärden för Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen ser behov av att etablera ett nätverk av marina miljöer som är värdefulla och representativa för länet och har ett fungerande skydd. Länsstyrelsen i Blekinge planerar att inventera marina värden i området kring Utlängan med syfte att få underlag för bildande av naturreservat.

Medins kommer under hösten att utföra an marinbiologisk undersökning där havsbotten inventeras med hjälp av undervattenskamera samt snorkling i väldigt grunda områden.

/harge.jpg

Arbete från en av Medins arbetsbåtar

_____________________________________________________________

2016-06-28

Kontrakt för Havs och Vattenmyndigheten

Medins kommer under sommaren och hösten 2016 att delta i det nationella projektet Symphony på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten. Symphony är ett verktyg inför den kommande havsplaneringen och används för att bedöma miljöpåverkan i svenska marina område.

Medins kommer i projektet att ta fram 4 nationella kartunderlag (GIS):
- Strandexploatering
- Ålgräs
- Plankton
- Marin infrastruktur

/vaxtplanktonmaj.jpg

Modellering av växtplankton i Östersjön under maj månad 2016

_____________________________________________________________

2016-06-27

Medins tilldelas kontrakt av Länsstyrelsen i Jämtlands län

Medins har nyligen tecknat kontrakt med Länsstyrelsen i Jämtlands län för analys av kiselalger från vattendrag.

Biologisk data behövs för att kunna bedöma den ekologiska statusen i ytvattenförekomster, utpekade i arbetet med EG:s ramdirektiv för vatten. Analyser av kiselalger används för statusbedömning av vattendrag och ger en bra bedömning av påverkan av näringsämnen. Uppdraget innebär analys och rapportering av kiselalgsprover under åren 2016-2018.

/kiselalg3.jpg

Foto från medins mikroskop på en kiselalg

_____________________________________________________________

2016-06-10

Medins hälsar en ny medarbetare välkommen

Vi har fått många nya marina uppdrag och stärker därför upp vår marina avdelning. I augusti börjar Jonatan Hammar hos oss. Jonatan har en fil. mag. i marin ekologi och har kommer närmast från Marine Monotoring där han arbetat som projektledare i 5 år. Vi ser fram emot att Jonatan börjar hos oss den 8 augusti.

/jonatan2.jpg

Jonatan Hammar

_____________________________________________________________

2016-05-31

Medins tilldelas recipientkontrollen i Ätran

Medins och Alcontrol har tilldelats recipientkontrollen i Ätrans vattenssystem för åren 2016-2018 med optioner för 2019 och 2020. Medins kommer att utföra provtagning, analys och utvärdering av de biologiska momenten samt provtagning av de vattenkemiska och sedimentkemiska momenten.

_____________________________________________________________

2016-03-18

Medins tecknar avtal för provfisken i Hallands län

Medins kommer med start till sommaren att utföra provfisken år Länsstyrelsen i Halland. Undersökningarna omfattar totalt 56 Hallandska sjöar och utförs under åren 2016-2018 med möjlighet till förlängning fram till 2020. Alla fisken utförs i form av inventeringsfiske enligt metodik utarbetad av Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium. Metodiken är beskriven i Havs- och vattenmyndighetens handledning för miljöövervakning, Provfiske i sjöar.

/natfiske2.jpg

_____________________________________________________________

2016-03-03

En ovanlig och rödlistad dagslända har hittas av Medins i Viskans vattensystem

I Sverige är arten Caenis macrura tidigare hittad i ett kalkbrott och en liten sjö på Gotland samt på en plats i Hjälmaren. Arten är rödlistad och har inte hittats i någon av de övriga nordiska länderna. Medins hittade dagsländan i Viskans vattensystem vid miljökontroller på uppdrag av Viskans vattenråd. Sländan Caenis macrura är svår att artbestämma och det exemplaret vi fann har sänds till experter i Tyskland för att få fyndet bekräftat, vilket nu har skett.

Dagsländorna lever länge som larver under vatten innan de till slut får vingar på våren och kan lämna vattnet. Efter parning släpper honan sina ägg i vattnet och dör sedan. Huvuddelen av sitt liv lever de under vattenytan och det var också där vi fann det här exemplaret.

/caenis2.jpg

Foto: Medins

_____________________________________________________________

2016-02-26

Business Region Göteborg skriver om Medins satsning inom marinbiologi och undervattensteknik.

Vi har många nya uppdrag och ser med glädje fram emot 2016 års undersökningar.

Klicka på bilden nedan för att komma till BRGs hemsida.

 /omslag_medinslogga.jpg

_____________________________________________________________

2016-01-21

Medins tecknar långtidskontrakt för kontrollmätningar nya Hisingsbron

Uppdraget omfattar grumlighetsmätning och vattenprovtagning i Göta Älv i samband med byggande av Hisingsbron och varar i upp till 7 år framöver.

/protokoll.jpg

_____________________________________________________________

2016-01-20

Medins tecknar långtidskontrakt för kustkontroll Halland

Kustkontrollprogrammet i Hallands län har som syfte att årligen göra en bedömning av tillståndet i kustvattnet. Undersökningarna ska ge underlag för beskrivning av förändringar i kustområdet sett i ett längre tidsperspektiv. Avtalet gåller i 3 år med möjlighet till 2 års förlängning. Medins kommer varje månad att utföra utsjöprovtagning av växtplankton och hydrografi.

/supplier4.jpg

Arbetet utförs från vår samrabetspartner NOS fartyg Supplier

____________________________________________________________________________________

2016-01-19

Medins tecknar långtidskontrokt för Hjälmarens vattenvårdsförbund & Arbogaåns vattenförbund

Medins kommer under de kommande åren att utföra recipientkontroll i Hjälmarens och Arogaåns vattensystem. Arbetet innefattar provtagning i olika formaer varje månad med start från januari 2016 fram till som längst december 2021. Resultaten från recipientkontrollerna används alltså för att planera åtgärder och följa upp effekten av de åtgärder som utförs för att förbättra vattenmiljön. Vi på Medins är glada över att återigen får arbeta åt Hjälmarens vattenvårdsförbund & Arbogaåns vattenförbund och ser fram emot detta spännade uppdrag.

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)