Nyheter

_____________________________________________________________

2019-03-26

Besök oss på Spira Science

Medins ställer även i år ut på Spira Science, Arbetsmarknadsmässa för naturvetare. Besök oss på Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 3 mellan klockan 10-16.

_____________________________________________________________

2019-03-01

Medins växer och söker nya medarbetare.

Medins Havs och Vattenkonsulter AB är specialiserade på undersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Vi har spetskompetens inom både marinbiologi (saltvatten) och limnologi (sötvatten). Medins har idag många nya spännande uppdrag behöver förstärkning. Vi är en av Sveriges ledande specialister inom utredningar i vattenmiljöer och hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete.

Vi söker 3 nya medarbetare:
-Marinbiolog: För dig med flera års arbetslivserfarenhet inom området.
-Biolog/fältarbetare: Heltidstjänst med fokus på fältarbete i vattendrag, sjöar och hav.
-Säsongsanställd biolog: Tidsbegränsad anställning för dig som är i början av karriären.

/medins-30-ar-106.jpg

Läs mer i vår annons

annons-biologer-varen-2019.pdf

_____________________________________________________________

2019-01-10

Medins tilldelas recipientkontrollen i Nissans vattensystem

Medins har fått i uppdrag att utföra recipientkontrooll i Niisan under åren 2019-2022. Medins kommer att ta prover varje månad på ett flertal olika platser. I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering.

/majsjon-406-1av7.jpg

_____________________________________________________________

2018-11-14

Medins deltar i forskningsprogram Vindval

Medins kommer under de närmsta två åren att delta i forskningsprogrammet Vindval som inriktar sig på vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.Medins kommer att arbeta tillsammans med Chalmers, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet och Enetjärn Natur.Projektets mål är att ta fram kunskap och redskap för att underlätta strategisk planering och därigenom en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft på land och till havs.

Projektgruppen ska utveckla ett verktyg för att bedöma och jämföra den samlade miljöpåverkan för olika utbyggnadsscenarier av vindkraft på land och till havs.

/offshorewind.jpg

Tyngdpunkten i verktyget är att jämföra miljökonsekvenser, men det tar även hänsyn till ekonomiska, tekniska och hälsomässiga faktorer. Det baseras på Halpern-metoden, en vetenskapligt etablerad rumslig metod för miljöbedömning som används inom svensk havsplanering.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/1/

Frågor basvaras av Jonatan Hammar, [email protected]

_____________________________________________________________

2018-10-09

Besök oss i Stockholm på utställning Vind 2018

Den 24-25 oktober hittar du oss på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Över 50 utställare och 750 besökare skapar tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Medins finns på plats med personal och monter. Kom gärna och hälsa på oss.

http://vindkonferensen.se/utstallning/

/vind2018.jpg

_____________________________________________________________

2018-10-08

Kompassmanet

När vi nyligen genomförde en marinbiolgisk kartering i Halland hade vi nöjet nöjet att hitta ett exemplar av kompassmanet (Chrysaora hysoscella). Detta är en fantastiskt vacker manet som man sällan träffar på längs vår kust. Foto Anna Scherer, Medins Havs och Vattenkonsulter.

/kompassmanet.jpg

_____________________________________________________________

2018-10-05

Limnisk bottenfauna

Nu har årets provtagning av bottenfauna i vattendrag och sjöar startat. Vi besöker flera hundra platser runt omkring hela Sverige för att undersöka hur bottenlevande djur påverkars av näringsämnen, föroreningar och försurning.

/bottenfauna2018.jpg

_____________________________________________________________

2018-09-25

Marinbiologiska undersökningar i Kalmars län

Medins har tilldelats uppdrag med marinbiologiska undersökningar i Kalmars län. Uppdraget omfattar undersökning av utbredning och antal av växter, alger, djur och bottentyp genom drop-video. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmars län.Målet med projektet är att öka länets marina kunskapsunderlag i skyddade områden och skapa en bra grund för uppföljning av marina värden i redan skyddade områden.

/kalmar2018.jpg

Fältarbete i Kalmars län 2018

_____________________________________________________________

2018-09-19

Marinbiologisk inventering i Stallviken

Medins har tilldelats uppdrag med naturtypskarteringar av grunda bottnar i Stallviken. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands länoch omfattar kartläggning av eb 457 ha stor yta med dropvideo, snorkling och vattenkikare.

Undersökningen har som syfte att avgränsa Natura 2000 naturtyper, Ospar- och Helcom habitat samt de biotoper som finns beskrivna i Kustbiotoper i Norden – Hotade och representativa biotoper.

_____________________________________________________________

2018-09-19

Medins tilldelas uppdrag med miljöövervakning för Göteborgs stad

Miljöförvaltningen följer årligen upp miljötillståndet i kommunens sjöar och vattendrag inom ramen för stadens miljöövervakning. Undersökningar om metallbelastning och bottenfauna ligger till grund för bedömningar av hur det går att nå stadens lokala miljömål. Miljöförvaltningen samordnar undersökningar för andra berörda förvaltningar, framförallt kretslopp och vatten som följer upp deponipåverkan.

_____________________________________________________________

2018-08-03

Elfiske i Högvadsån och Fylleån

Vi inventerar just nu fisk i Högvadsån och Fylleån i Halllands län. Uppdraget genomförs för Länsstyrelsen med fokus på försurning och för att se på effekten av kalkningen.

/elfiske2018.jpg

Elfiske

_____________________________________________________________

2018-08-01

Planktonprovtagning pågår

Vi besöker just nu 59 olika sjöar i Västmanlands, Södermanlands och Stockholms län på uppdrag av Länsstyrelsen. I uppdraget ingår provtagning, analys och utvärdering av växtplankton. Undersökningarna ingår i den regionala miljöövervakningen och kommer att fe underlag för klassificering av sjöar enligt EU:s vattendirektiv.

/baven.jpg
Foton från sjön Båven i Södermanlands län som är en av de 59 sjöarna vi undersöker. Sjön är 48 meter djup och har ett förhållandevis rent vatten och ett rikt fågelliv med många fågelskyddsområden.

_____________________________________________________________

2018-06-28

Nytt båt för sjöprovtagning

I år så har vi många inventeringar i sjöar och grunda strandzoner. För det så behövs det nya resurser och vi hämtade igår ut vår hittills minsta båt, en Scandica Alu 400. Liten och lätt med extra högt fribord. Den är tillsammans med Medins fyra andra båtar redan uppbokad på jobb till efter semestern.

/bat2018.jpg

_____________________________________________________________

2018-06-05

Nytt uppdrag med kiselalgsanalyser för Länsstyrelsen i Västra Götaland

Uppdraget innehåller kiselalgslokaler från olika delar av Länsstyrelsens miljöövervakning. Dels lokaler som ingår i kalkeffektuppföljningen (KEU) och dels lokaler som ingår i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram (RMÖ). Uppdraget pågår under 2018 och 2019 med optionsår för 2020.  Eftersom de flesta kiselalger har specifika krav på sin levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Små förändringar kan göra att vissa arter ökar i antal, medan andra försvinner. Man får därför en bra bild av förhållanden på en lokal genom att analysera vilka kiselalger som växer där. Kiselalger kan bland annat användas till att bedöma trofigrad, organisk belastning och surhet.

/kiselalgsslides2.jpg

_____________________________________________________________

2018-05-29

Biotopkartering pågår

Medins arbetar tillsammans med Naturcentrum med biotopkateringar i Lyckebyån. Lyckebyån i Blekinge och Kalmar län uppnår idag inte "God ekologisk status".

Främsta orsakerna till att den inte uppnår god ekologisk status beror på brist på konnektivitet, förändrad hydrologi samt påverkad morfologi. I ån har stora arealer våtmarker försvunnit genom utdikningar och sjösänkningar framförallt under 1940-talet. Dessutom har stora mängder block och sten plockats bort ur vattendraget.

För att ta ett grepp om problematiken och jobba långsiktigt med åtgärder som säkrar en god vattenkvalitet och väl fungerande ekosystem samarbetar Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Kalmar län i ett flerårigt projekt finansierat av Havs-och Vattenmyndigheten. Ett första steg inom detta projekt är att fram underlag i form av biotopkartering, hydromorfologisk åtgärdsplan och utpekande av limniska nyckelbiotoper.

/lyckebyan.jpg

Bild från Lillån i naturreservatet Älmteryd

_____________________________________________________________

2018-05-28

Medins tilldelas uppdrag på Gotland

Medins har tilldelats uppdrag med undersökningar av undervattensmiljöer på nordvästra Gotland. Uppdraget kommer att utföras på uppdrag av Länsstyrelsen Gotland och omfattar fyra olika delundersökningar varav två undersökningarinnefattar marin miljö och två limnisk miljö.Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina och limniska värdena för att använda dessa som underlag för gränsdragning för ett eventuellt bildande av nationalpark.

/pingu.jpg

_____________________________________________________________

2018-04-20

Medins växer och söker nya medarbetare

Medins Havs och Vattenkonsulter AB är specialiserade på undersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Vi har spetskompetens inom både marinbiologi (saltvatten) och limnologi (sötvatten). Medins har idag många nya spännande uppdrag i både Sverige och Norge och behöver förstärkning. Vi är en av Sveriges ledande specialister inom utredningar i vattenmiljöer och hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete. Vi söker två biologer för arbete med inventeringar och analysarbete.

/img_7282.jpg

Mer information om tjänsterna hittar ni här.

Medins söker biologer

____________________________________________________________

2018-04-20

Medins erbjuder dykinventeringar

Vi kompletterar nu våra marinbiologiska tjänster med yrkesdykning. Vi erbjuder professionell dykning med inriktning på miljö. All dykning sker i dyklag om 3 personer och uppfyller alla gällande arbetsmiljökrav.

/dykning.jpg

_____________________________________________________________

2018-04-19

Medins tilldelas limnologisk utredning i Anten och Mjörn.

Medins kommer under 2018 att genomföra studier i sjöarna Anten och Mjörn. Uppdraget inkluderar ett stort antal moment som tex växtplankton, djurplankton, fisk, vattenväxter, vattenkemi, läkemedelsrester, mikroplaster, bottenfauna och miljögifter i sediment.

Undersökningarna i Anten och Mjörn utförs som en del av den samordnade recipientkontrollen för sjöarna och sker i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Fiskevårdsområdesföreningarna för Anten respektive Mjörn.

_____________________________________________________________

2018-04-17

Utveckling av undervattenskamera

Medins har ett av Sveriges mest avancerade drop-video kameror anpassade efter svenska förhållanden. Nu har systemet uppgraderats för att ännu effektivare kunna arbeta i djupa vatten. Kamerasystemet är utrustat med dimbara LED-strålkastare, referenslasrar, CTD-mätning och optisk zoom.

/medinskamera.jpg

_____________________________________________________________

2018-02-27

Vi tar emot intresseanmälningar för säsongsarbete sensommaren 2018

Under sensommaren och tidig höst har vi alltid många pågående projekt. Tidsvis erbjuder vi säsongsanställningar för studenter eller nyutexaminerade naturvetare. Arbetet består i att delta vid olika typer av fältarbeten eller vid preparering av biologiska prover på Medins laboratorium i Mölnlycke. Som säsongsanställd biolog på Medins erbjuds du intern upplärning och du kommer att arbeta med och handledas av erfarna biologer från Medins. Arbetet är varierande och du kommer att få insyn i flera olika arbetsmoment.

Intresseanmällan kan lämnas in  här: INTRESSEANMÄLLAN 2018

Notera att vi inte kontinuerligt återkopplar på alla intresseanmälningar utan tar en direktkontakt i de fall där det blir aktuellt. Välkommen med din anmälan!

_____________________________________________________________

2018-02-22

Spira Science nätverksmässa

Medins deltar på Spira Science nätverksmässa den 28 februari.
Spira Science är en ny arbetsmarknadsmässa för studenterna på den Naturvetenskapliga fakulteten.
Plats: Geovetarcentrum i Göteborg, Guldhedsgatan 5 A, 413 20 Göteborg
Vi kommer att finnas på plats mellan klockan 11 - 14 för att svara på frågor om jobbansökningar, examensarbeten och framtida arbetsmöjligheter på Medins. För oss är det viktigt med glädje på jobbet och en arbetsplats där vi bryr oss om varandra. Vid rekryteringar värderar vi därför personliga egenskaper som samarbetsförmåga, hjälpsamhet och nyfikenhet högt. Om du är student på Naturvetenskapliga fakulteten i Göteborg hoppas vi få tillfälle att träffas dig på onsdag.

/ljugarbanken.jpg

_____________________________________________________________

2018-02-09

Mätning av undervattensbuller

Medins har i samarbete med Akustikforum tagit fram utrustning och metoder för att mäta och utvärdera undervattensbullers påverkan på det marina djurlivet.
Vi startar under kommande veckorna bullermätningar i ett av de pågående infrastrukturprojekten i Västsverige. Mätningarna utförs från en av Medins arbetsbåtar tillsammans med utrustning och personal från Akustikforum. I projektet kommer vi titta på eventuell påverkan på laxfisk från bullrande konstruktionsarbeten. Genom att mäta och ta hänsyn till buller kan åtgärder sättas in för att minimera den negativa effekten på det marina djurlivet.

/dsc_0221.jpg

_____________________________________________________________

2018-02-08

ROV - undervattensrobot

Tillsammans med vår samarbetsparter S3 SubSea Solutions kan vi erbjuda ROV-inspektioner. Fjärrstyrda undervattensrobotar är fantastiska verktyg för inspektion av exempelvis rörledningar,  undervattenskablar och fasta installationer som fundament, kajkanter och fiskodlingar. Inspektionerna utförs normalt med en Seabotix LBV 150 utrustad med 4K kamera och sensorer för bland annat kurs, djup och temperatur. Vid behov kan vi erbjuda undervattenspositionering. LBV 150 är ett kompakt ROV system som kan sjösättas även från små båtar och kajkanter. Om ni har behov av kartering på större djup och/eller i mer strömmande vatten kan vi även erbjuda tyngre ROV-system.  

/lbv-150.jpg

_____________________________________________________________

2018-01-31

Nya ramavtal

Medins har idag fått tre nya ramvatal från Havs och Vattenmyndigheten. Avtalen gäller avtalsområdena marinbiologi, limnologi och miljöövervakning. Vi tar tillfället i akt och passar på att fira med en rejäl frukost samt alkholfritt bubbel på kontoret.

/img_7023.jpg

_____________________________________________________________

2018-01-16

Klimatrefugier i Östersjön

I takt medett ökat kunskapsunderlag kan man förutspå allt fler förväntade effekter av pågående och förväntade klimatförändringar. På uppdrag av Havs och vattenmyndigheten har Medins studerat hur (några delar) av Östersjöns ekosystem kan komma att påverkas av dessa ändrade förutsättningar. Ekosystemet står inför dramatiska förändringar som kan leda till att Östersjön blir ett helt annat hav än det vi idag är vana vid.

I en intervju med Sveriges Radio beskrev HAV:s utredare Linus Hammar rapporten så här:

”Som vi kan se i den här rapporten, så ser det väldigt illa ut. Det är många arter som kommer att försvinna från stora delar av Östersjön, vilket kan få katastrofala effekter för ekosystemet. Vi pratar om ålgräs och blåstång till exempel, vikare, torsk och delvis sill också”.

För att höra hela inslaget från SR följ denna länk:
http://t.sr.se/2rb8Amu

Rapporten hittar ni här:

https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2371650

_____________________________________________________________

2017-12-29

Gott nytt år!

Så här års så ser vi tecken på nyårsfirande överallt, här genom ett av våra planktonmikroskop.
Vilket spännande år det har varit! Vi har många nya spännande uppdrag klara för 2018 och vi ser fram emot att fortsätta utforska vad som rör sig under ytan i våra sjöar och hav.
Gott nytt år önskar vi på Medins.

/img_6858.jpg

_____________________________________________________________

2017-12-19

Bäst i test!

Medins har nyligen genomgått provjämförelser för växtplankton (interkalibrering). Testet utförs för att säkerställa att laboratorier har tillräckligt med artkännedom för att kunna utföra växtplanktonanalyser. Totalt deltog 32 olika laboratorier från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Storbritannien. Medins hamnade i topp med 100% rätt på både provet från sötvatten och från brackvatten. Vi är stolta och glada över det fina resultatet.

/bastitest.jpg

_____________________________________________________________

2017-10-19

Missa inte att vi nu även finns på Instagram!

Följ medarbetarnas vardag på Medins, både fina dagar i fält och intressanta dagar på vårt kontor i Mölnlycke.
https://www.instagram.com/medinshavsochvatten/

_____________________________________________________________

2017-10-18

Bottenfaunaprovtagning pågår

Många flygande insekter börjar sina liv som ägg lagda under sommaren i olika vattenmiljöer. Dessa insektslarver utgör tillsammans med andra vattenlevande djur (exempelvis skalbaggar och iglar) vad som ofta kallas bottenfaunan. Varje höst samlar vi på Medins in flera hundra prov från vattendrag och sjöar runt om i landet. En analys av vilka arter som förekommer och i vilka mängder kan ge svar på om bottenfaunan visar tecken på att vara påverkad av faktorer som surt vatten, övergödning, vattenkraft eller kanske miljögifter. Ett fantastiskt verktyg för miljöövervakning.

Bilden nedan är från Solviksälven i Västra Götaland. En vacker lokal som Karin, en av våra bottenfaunaexperter nyligen besökte.

/bottenfauna2017.jpg

_____________________________________________________________

2017-09-15

Provtagning av kiselalger

Efter flera veckors intensivt fältarbete så är vi nu klara med årets provtagning av kiselalger i svenska vattendrag och sjöar. Vi har besökt många vackra platser när vi arbetat med att undersöka våra vattenmiljöer. Nu börjar det omfattande uppdraget med att analysera alla proverna i mikroskop. Även det arbetet bjuder på vackra vyer i 1000 gångers förstoring.

/1000x.jpg

_____________________________________________________________

2017-08-25

Marinbiologisk inventering i Gävleborg

Medins intervjuas av SVT under pågående fältarbete i Gävleborg län.

_____________________________________________________________

2017-07-31

Elfiske

Nu är vi sedan ett par veckor tillbaka i gång med sensommarens fiskinventeringar. I vattendrag använder vi oss av ström för att bedöva fisken. Fisken fångas in, vägs och mäts och släpps sedan tillbaka oskadda i vattnet. Metodiken kallas elfiske och kräver tillstånd från Djuretiska nämnden, Jordbruksverket, Länsstyrelsen samt markrättsinnehavaren. Vi besöker många vackra platser och ser många fina fiskar. 

/par-halland.jpg

_____________________________________________________________

2017-08-01

Penetrerande ekolod (sub-bottom profiler)

Medins har under sommaren tagit ett penetrerande ekolod (s.k. sub-bottom profiler) i leverans. Systemet använder lågfrekventa ljudvågor för att kartlägga lagerföljderna under bottenytan. Medins val föll på en Innomar SES-2000 Parametric sub-bottom profiler. Innomars system möjliggör att man kan välja frekvensband vilket gör att insamlingen kan optimeras efter de geologiska förhållandena på plats för att ge bästa möjliga upplösning. Vi ser fram emot att framöver kunna komplettera våra sjömätningar med information om lagerföljden i sjöar och hav. 

/innomar.jpg

_____________________________________________________________

2017-07-31

Nätprovfiske Norra Vänern

Under sensommaren genomför Medins ett stort antal provfisken. Just nu genomför vi nätprovfiske i norra Vänern. Resultaten från deras ansträngningar i fält kommer generera kunskap kring exempelvis de olika fiskpopulationernas utveckling samt kunskap kring eventuell förekomst av miljögifter i abborre.

/norra-vanern.jpg

_____________________________________________________________

2017-06-21

Intern workshop i marina alger

Medins marinbiologer har genomfört en intern workshop i marina alger på Alterholmen utanför Kyrkesund. Nu fortsätter förberedelserna och i augusti startar vi upp många nya spännande projekt.

/w1.jpg

_____________________________________________________________

2017-06-18

Nytt uppdrag i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län

Medins tilldelas kontrakt med växtplanktonundersökningar i sjöar i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län. Uppdraget omfattar provtagning och analys av växtplankton i sjöar i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län. Avtalet varar i upp till 4 år. Under 2017 kommer vi undersöka totalt 73 olika sjöar fördelade på de tre länen. Syftet med undersökningarna är att få in underlag för klassificering av sjöar enligt EU:s vattendirektiv. Växtplanktonundersökningar ingår som en del av klassificeringen.

_____________________________________________________________

2017-06-02

Medins årliga konferens

Fredagen den 2 juni så samlades 23 medarbetare från Medins för en heldags konferens. Medins har ett stort antal uppdrag på plats för inför hösten inventeringar i vattendrag, sjöar och hav. Konferensen hölls på Sjöfartsmuseet i Göteborg med presentationer från Medins fyra affärsområden.  En trevlig dag som avslutades med en gemensam middag på kvällen.

/konferens2017.jpg

_____________________________________________________________

2017-05-19

Kurs i biotopkartering

Vattnets väg genom landskapet är en viktig del att vårda. Förra veckan så gick Hanna och Pär från Medins en kurs i den nya standarden för biotopkartering. Biotopkartering är en standardiserad metod för att kartlägga hur ett vattendrag sett ut historiskt, hur det ser ut idag och hur det utvecklas. Kursen hölls under tre dagar och gick igenom de nya kraven och användningsområdena som nu har ökat. Trevligt att träffa många andra som också är engagerade i att kartlägga och återställa våra viktiga vattendrag.

 /biotopkartering.jpg

_____________________________________________________________

2017-05-05

Vi hälsar Malin Mohlin varmt välkommen till vårt team.

Malin har doktorerat i marin ekologi vid Göteborgs universitet och har flera års erfarenhet från arbete med marina växtplankton. Malin arbetar idag på SMHI och börjar på Medins efter sommaren. Malin kommer att arbeta med planktonanalyser samt skall ansvara för att samordna utbildning och utveckling på Medins.
Välkommen Malin, vi är glada över att du skall börja hos oss.

/20170504_144019.jpg

_____________________________________________________________

2017-04-28

Kontrakt bottenfauna Åland

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har nyligen  fått i uppdrag av Ålands landsskapsregering att undersöka bottenfaunan i 3 sjöar på Åland. Prover tas både på grunt vatten (sublitoral) samt i sjöarna djuphålor (profundal). På varje station kommer 5 prover att tas med ekmanhämtare. Medins kommer att tolka och utvärda proverna på laboratoriet i Mölnlycke, utanför Göteborg.

/aland.jpg

_____________________________________________________________

2017-04-26

Undersökning av bottenfaunan i Torsviken, Göteborg

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland att utföra en bottenfaunaundersökning i Torsviken i Göteborg. Undersökningen omfattar provtagning och analys av bottenfauna i Karholmssbassängen och Södskärsbassängen under vår och höst 2017, med option att fortsätta arbetet under åren 2018 och 2019. Undersökningen omfattar både utplacering av aktivitetsfällor och provtagning med ekmanhuggare.

/p4170008.jpg

_____________________________________________________________

2017-04-25

3 års kontrakt med undersökning av påväxt i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Stockholm

Medins har nyligen tilldelats uppdraget att undersöka påväxtalger i vattendrag i Norra östersjöns vatten distrikt.
Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt och omfattar kiselalgsundersökningar i 100-200 vattendrag under åren 2017, 2018 och 2019. Undersökningarna utförs i syfte att statusklassificera vattenförekomster enligt bedömningsgrunder i utvalda vattendrag och för regional miljöövervakning.  I uppdraget ingår att skriva en årlig rapport per medverkande län.

_____________________________________________________________

2017-04-24

Medins öppnar kontor i Malmö

Medins har under de senaste åren utfört flera spännande projekt i södra Sverige. Vi öppnar nu ett kontor i Malmö på S:t Johannesgatan 2. Kontoret kommer att vara utgångspunkten för vår verksamhet i regionen medan samtliga analyser fortfarande kommer att utföras i laboratoriet utanför Göteborg. Genom att komplettera våra kontor i Göteborg och Stockholm med ett nytt kontor i Malmö så kommer vi att kunna erbjuda heltäckande tjänster för undersökningar i svenska vattendrag, sjöar och hav.

/malmo.jpg

_____________________________________________________________

2017-04-21

Trolig galär från 1719 funnen söder om Strömstad.

Medins har i sambarbete med Bohusläns museum lokaliserat ett vrak i Daftösundet, söder om Strömstad. Arbetet har utfört som ett led i att öka kunskapen kring de dramatiska skeendena i samband med slutet på det stora Nordiska kriget. Det nu lokaliserade vraket var till stor del begravd i mjuka sediment och svårlokaliserat. Det är med stor sannolikhet en galär från Karl den XII:s flotta som ligger begrav i leran.

 /vrak.jpg

Bilden ovan visar ett exponerat ekspant med ett bortkastat fiskedrag. Foto togs vid de inledande dykningarna av Bohusläns museum.

_____________________________________________________________

2017-03-03

Medins växer och söker nya medarbetare!

Medins har idag många nya spännande uppdrag i både Sverige och Norge och behöver förstärkning. Vi är en av Sveriges ledande specialister inom utredningar i vattenmiljöer och hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete.

Vi söker biologer till tre tjänster
Specialist växtplankton (ID ”Plankton”)
Biolog undervattensteknik (ID ”UV-teknik”)
Säsongsanställda biologer (ID ”Säsong2017”)

Ansökan med CV sänds till [email protected] och märks i rubriken med ID enligt tjänsterna ovan. Observera att om du söker flera tjänster så måste en ansökan sändas in för varje tjänst.
Välkommen att skicka din ansökan till oss senast den 31 mars.

Mer information om tjänsterna hittar du här

_____________________________________________________________

2017-01-10

Modern sonar teknik & gamla vrak

Medins söker efter Karl den XII:s flotta

Under 2015 genomförde Medins tillsammans med marinarkeologer från Bohusläns museum en lyckad sökning efter vrak strax utanför Strömstad. Utfallet överträffade allas förväntningar och flera vrak som säkert kunde kopplas till dramatiska händelser i samband med slutet på det stora nordiska kriget lokaliserades.

I år följer vi spåren något söderut, till de smala farlederna djupt inomskärs vid Daftö och Tjärnö. Här kommer vi att kartlägga bottnarna med högupplöst sonar. Årets planerade undersökningar kan bidra med ny kunskap kring en dramatisk period av Sveriges historia. Oavsett utfall så blir det spännande att se vad för hemligheter området ruvar på!

Ni kan läsa mer om detta spännande projekt i arkeologernas spännande blogg:
https://bohuslansmuseumarkeologi.wordpress.com/2017/01/09/slutstation-for-pollux-bellona-kristiania-och-lovisa/

 /bohus.jpg

_____________________________________________________________

2017-01-03

Medins påbörjar 2017 års undersökningar av kustvattnet i Halland.

Idag påbörjar vi utsjöprovtagningen av kustvatten i Hallands län. Undersökningarna ska ge underlag för beskrivning av förändringar i kustområdet sett i ett längre tidsperspektiv. Programmet ska vidare utgöra en uppföljning av effekten i kustvattnet av de åtgärder som hittills genomförts på land och kunna ge underlag för ytterligare åtgärder. Undersökningarna utförs på uppdrag av Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Kungsbackas kommuner, Södra cell Värö, Vattenfall (Ringhals) och Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län.

/jan2017b.jpg

Medins Multivattenhämtare med intergrerad CTD sond.

 

Tidigare nyheter

Nyheter 2016

Nyheter 2015

Nyheter 2014

Nyheter 2013

Nyheter 2012

 

 

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)