Kvalitet

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Medins är kvalitetscertifierat av SWEDAC i enlighet med ISO 17025 (certifieringsnummer 1646) samt certifierat enligt ISO 9001, ISO14001 och ISO45001 av Svensk certifiering. Företaget är även Achilles NCE certifierat.

/ackrediteringsmarke-1646-farg.jpg /scab_iso_9001_sve_rgb.png/scab_iso_14001_sve_rgb.png/scab_iso_45001_sve_rgb.png/unce-silver-plus-cmyk.jpg

Vi är ackrediterade för de flesta typer av biologiska och kemiska undersökningar i vatten. Ackrediteringen innebär att experter inom området bland annat kontrollerar våra metoder, spårbarhet och dokumentation, teknisk utrustning, personalens kompetens samt företagets organisation.

Kvalitetspolicy

Undersökningar, analyser, provhantering samt allt annat laboratoriearbete som utförs av Medins skall utföras i enlighet med svensk standard eller i enlighet med föreskrifter, allmänna råd och annan information som lämnats av myndigheter och andra uppdragsgivare. Kunder som inte har krav från myndighet, utan själva ställer kraven åtgärdas enligt samma goda laboratoriepraxis, oberoende av typ av uppdrag. Inom dessa ramar skall samtliga anställda eftersträva att uppdragsgivaren erhåller korrekta provtagningsresultat och andra tjänster inom ramen för avtalade villkor och god affärsetik.

Medins ledningssystem för kvalitet omfattar alla aktiviteter som kan påverka kvaliteten och som laboratoriet ansvarar för. Kvalitetssystemet dokumenteras i en kvalitetsmanual. Kvalitetssystemet omfattar all personal i företaget och de tjänster, produkter m.m. inom Medins , som kan påverka kvaliteten på laboratoriets provtagningsresultat. Syftet med ledningssystemet för kvalitet är att styra företagets kvalitetsarbete på ett sådant sätt att företagets kunder tillförsäkras en hög och jämn kvalitet på de tjänster som företaget erbjuder.

Samtliga anställda skall vara insatta i laboratoriets kvalitetssystem och följa alla rutiner som beskrivs i manualen. Arbetet på laboratoriet skall alltid utföras opartiskt, korrekt och följa erkända standarder.

All personal skall ha tillgång till all dokumentation som beskriver kvalitetssystemet och alla relevanta metoder och procedurer.

Medins åtar sig att uppfylla ackrediteringens krav och att ständigt förbättra ledningssystemets effektivitet.

Miljöpolicy

Medins är ett ackrediterat konsultföretag inom miljövårdsområdet. Vi ska utifrån våra förutsättningar som miljökonsult bidra till att skapa ett uthålligt och miljöanpassat samhälle och minimera negativ miljöpåverkan. Detta innebär att vi ska:

  • verka för att öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
  • följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som  berör företaget.
  • sträva efter att förbättra vårt miljöarbete och förebygga negativ miljöpåverkan.
  • bidra till optimala beslutsunderlag i kundens miljöarbete genom att eftersträva bästa  möjliga kvalitet på utförda tjänster och levererade resultat.
  • minska vår miljöpåverkan vid fordonsresor i tjänsten.
  • sträva efter att endast anlita miljöcertifierade leverantörer.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Medins Havs och Vattenkonsulter. Målsättningen för arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla som arbetar på Medins.
Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i den dagliga verksamheten.

Allt vi företar oss skall ha sin utgångspunkt i företagets värdegrund. Denna kan sammanfat-tas med begreppet LOVAR.
Lagarbete - Vi ber om hjälp och får hjälp.
Opartiskhet - Vi uttalar oss om faktiska förhållanden och står för resultaten.
Vattenengagemang - Vi utför undersökningar i vatten och leder utvecklingen.
Ansvarstagande – Vi tar ansvar för våra uppdrag.
Respekt - Vi har en trevlig arbetsplats och vi bryr oss om varandra.

I arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljöverkets föreskrifter, tillstånd och villkor anges de minimikrav som gäller. Det ligger i Medins intresse att upprätthålla en högre standard än detta. Arbetsmiljön skall inte enbart vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande. Det skall gå att påverka sin arbetsmiljö.
Vår arbetsmiljö skall vara alkohol- och drogfri (referens Medins drog och alkoholpolicy)
Ledningsgruppen samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och medansvar från var och en på Medins.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

Varje medarbetare skall ges förutsättningar att
• känna till verksamhetens mål och vision
• kunna och följa Medins olika arbetspolicies
• förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
• påverka sin egen arbetssituation
• känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
• utveckla sin kompetens
• ta sitt hälsoansvar

Genom vår arbetsmiljöpolicy har vi ett åtagande att;

• Följa lagar och andra bindande krav från kunder och övriga intressenter
• Chefer ska ha kunskap om hur man säkerställer en god fysisk arbetsmiljö och organisatorisk och social arbetsmiljö, särskilt med inriktning på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, konflikter, kränkande särbehandling och diskriminering
• Via vårt systematiska arbetsmiljöarbete och övriga rutiner undersöka, förebygga, genomföra, följa upp och förbättra åtgärder mot skada, ohälsa, nödsituationer, arbetsmiljörisker och inför större förändringar i verksamheten. Arbetet sker genom en ständig förbättring.
• Aktivt arbeta för att eliminera faror och minimera arbetsmiljörisker via riskbedömningar och åtgärder.
• Ständigt förbättra ledningssystemet
• Aktivt arbeta med former för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Genom samverkan uppfyller vi krav på information och skapar delaktighet i beslut.

Varje medarbetare har rätt att stoppa pågående arbete om det bedöms som riskfyllt. Därefter kan en dialog ske med närmsta chef och eller skyddsombud.

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)