Kriegers flak

Vi är stolta över vårt samarbete med Vattenfall och glada över att våra utredningar och fältundersökningar bidragit till det tillstånd som Vattenfall nu erhållit för havsbaserad vindkraft vid Kriegers flak, i södra Östersjön. Regeringen har i februari månad gett Vattenfall tillstånd att lägga ut de undervattenskablar som krävs för att driva den planerade vindkraftsparken Kriegers flak som omfattar 35–50 vindkraftverk som blir 280 meter höga.

Medins har sedan våren 2020 arbetat med att ta fram underlag och bedömningar för att projektet skall kunna genomföras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Botten har karteras med i HD-kvalitet från en laserförsedd släpkamera med GPS-positionering. Syftet med studien var att dokumentera och öka kunskapen om naturtyper med fokus på Natura 2000 och till stöd för konsekvensbedömningar och tillståndsprocesser. Medins har även utfört konsekvensbedömningar av bland annat påverkan från grumling, sedimentpålagring och elektromagnetiska fält, samt tagit fram en utredning med bedömningar om hur miljökvalitetsnormer (MKN) påverkas för aktuell vattenförekomst av planerade åtgärder.

I projektet har en stor hänsyn tagit till den marina miljön för att kunna genomföra installationen av undervattenskablar på ett säkert och respektfullt sätt.

/kriegers-flak.jpg

6 Mar 2023

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)