Kiselalger

Kiselalger

Kiselalger är ofta den dominerande gruppen i påväxtsamhället. Begreppet påväxtalger innefattar de alger som sitter fast på eller lever i direkt anslutning till olika substrat (t.ex. stenar och makrofyter) i sjöar och vattendrag. Klassificering och bedömning av vattendrag utifrån kiselalger är relativt nytt för Sverige, men används allmänt i Europa och andra delar av världen. Kiselalger finns i alla vattenmiljöer (även fuktiga jordar mm) och de beräknas stå för minst 25 % av jordens primärproduktion. Eftersom de flesta kiselalger har specifika krav på sin levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Små förändringar kan göra att vissa arter ökar i antal, medan andra försvinner. Man får därför en bra bild av förhållanden på en lokal genom att analysera vilka kiselalger som växer där. Kiselalger kan bland annat användas till att bedöma trofigrad, organisk belastning och surhet. Det är viktigt att kiselalgsanalysen sker till artnivå och att utföraren har goda artkunskaper samt använder anvisad taxonomisk litteratur. Den största felkällan i denna undersökningstyp ligger nämligen i själva artbestämningen.

kiselalg2.jpg  kiselalg3.jpg  kiselalg4.jpg

Först att bli ackrediterad
Medins var först i Sverige att bli ackrediterat för kiselalgsanalyser. Medins har i dagsläget tre personer som arbetar med kiselalgsanalyser, Amelie Jarlman, Iréne Sundberg och Ylva Meissner. Amelie har, på uppdrag av Naturvårdsverket, haft en framträdande roll vid utformningen av bedömningsgrunder och metodik för kiselalgsundersökningar i Sverige. Hon är idag Sveriges ledande expert på kiselalger och har under årens lopp analyserat och utvärderat tusentals påväxtsprover.

kiselalgsprep

Vi kan erbjuda både kiselalgs- och påväxtundersökningar, såväl provtagning och analys som utvärdering och rapportering.

Åter analyser

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)