Fisk

Fisk

Provfiske i sjöar och vattendrag utförs för att kartlägga fiskbeståndens struktur samt kvantifiera de enskilda arternas tätheter. Med hjälp av provfiske kan man övervaka och studera förändringar av fiskbestånden och metoden ingår ofta i större undersökningar. Fisk anrikar metaller och organiska miljögifter i lever och muskel. Höga halter i fisk visar att miljögifterna även finns i vatten eller sediment. Miljögifter och måttliga miljöstörningar behöver inte alltid ge tydliga förändringar i fiskbeståndens struktur. Då kan fiskfysiologiska undersökningar visa på effekter i fiskens inre organ.

natupptagning.jpg

Medins är sedan 1998 ackrediterad för elfiske i rinnande vatten samt för nätprovfiske i sjöar och i kustvatten. Medins har sedan början av 1990-talet regelbundet utfört olika typer av fiskundersökningar och vi har i dagsläget flera personer med mångårig erfarenhet. Vi har även specialistkunskap inom områden som toxikologi, fysiologi och kemi. Vi har utfört fiskundersökningar åt länsstyrelser, Naturvårdsverket, kommuner, vattenvårdsförbund, konsultfirmor och industrier, till exempel pappersbruk och gruvbolag.

narbild-mort-red.jpg

Medins erbjuder ett stort antal fiskanalyser
• Elfiske i vattendrag och i sjöar
• Nätprovfiske i sjöar och kustvatten
• Åldersanalyser
• Miljögifter i fisk
• Fiskfysiologiska undersökningar

Exempel på fiskfysiologiska utredningar som vi utfört är undersökningar av blodbild och leverenzymaktivitet, undersökningar av galla och gonader samt histologiska analyser.

Åter analyser

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)