Limnisk bottenfauna

Med bottenfauna avses de djur som lever vid bottenytan, vilket främst är kräftdjur, insektslarver, maskar, musslor och snäckor. Undersökningar av bottenfauna har många fördelar jämfört med enbart fysikalisk-kemiska mätningar. Bottenfaunans sammansättning kan användas för att bedöma påverkan av till exempel näringsämnen, försurning och gifter som metaller eller organiska föroreningar. Toxiska effekter på bottenfaunan kan även avläsas i en ökad missbildningsfrekvens. Även annan påverkan i mark och vatten, såsom effekter av reglering och byggnation kan utvärderas med hjälp av bottenfaunaundersökningar. Bottenfaunaundersökningar ger vidare en integrerad bild av påverkan av olika faktorer under lång tid. De fungerar även för att bedöma påverkan vid före- och eftersituationen. Bottenfaunan är inte bara en indikator på miljöförändringar, utan utgör i sig ett naturvärde och inslag i den biologiska mångfalden.

dinocras.jpg

Ackrediterad för bottenfaunaundersökningar
Medins är ackrediterad för bottenfaunaundersökningar och är den konsult som har utfört flest undersökningar i Sverige. Vi har under åren byggt upp en egen databas som möjliggör en mer utförlig utvärdering av resultaten. Idag arbetar tio limnologer på Medins med olika typer av bottenfaunaundersökningar i sötvatten. Vi deltar regelbundet i olika workshops och artbestämningskurser, och har därför en hög taxonomisk kompetens. En hög taxonomisk kompetens innebär också att vi lättare kan upptäcka sällsynta, skyddsvärda eller rödlistade arter samt missbildningar eller annat som är intressant. Under årens lopp har vi hittat ett tiotal arter som varit nya för Sverige. Medins kan erbjuda alla typer av bottenfaunaundersökningar i sjöar, rinnande vatten och kustvatten. Vi utför allt från fältprovtagning och artbestämning till utvärdering och rapportering.

Åter analyser

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)