Biotopkartering pågår

Medins arbetar tillsammans med Naturcentrum med biotopkateringar i Lyckebyån. Lyckebyån i Blekinge och Kalmar län uppnår idag inte "God ekologisk status".

Främsta orsakerna till att den inte uppnår god ekologisk status beror på brist på konnektivitet, förändrad hydrologi samt påverkad morfologi. I ån har stora arealer våtmarker försvunnit genom utdikningar och sjösänkningar framförallt under 1940-talet. Dessutom har stora mängder block och sten plockats bort ur vattendraget.

För att ta ett grepp om problematiken och jobba långsiktigt med åtgärder som säkrar en god vattenkvalitet och väl fungerande ekosystem samarbetar Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Kalmar län i ett flerårigt projekt finansierat av Havs-och Vattenmyndigheten. Ett första steg inom detta projekt är att fram underlag i form av biotopkartering, hydromorfologisk åtgärdsplan och utpekande av limniska nyckelbiotoper.

/lyckebyan.jpg
Bild från Lillån i naturreservatet Älmteryd

 

29 May 2018

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[email protected]

Följ oss:


(Lämna tom)