Nyheter

Sida 2

Marinbiologisk inventering i Stallviken

19 sep 2018

Medins har tilldelats uppdrag med naturtypskarteringar av grunda bottnar i Stallviken. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands länoch omfattar kartläggning av eb 457 ha stor yta med dropvideo, snorkling och vattenkikare.

Undersökningen har som syfte att avgränsa Natura 2000 naturtyper, Ospar- och Helcom habitat samt de biotoper som finns beskrivna i Kustbiotoper i Norden – Hotade och representativa biotoper.

Elfiske i Högvadsån och Fylleån

3 aug 2018

Vi inventerar just nu fisk i Högvadsån och Fylleån i Halllands län. Uppdraget genomförs för Länsstyrelsen med fokus på försurning och för att se på effekten av kalkningen.

/elfiske2018.jpg

Planktonprovtagning pågår

1 aug 2018

Vi besöker just nu 59 olika sjöar i Västmanlands, Södermanlands och Stockholms län på uppdrag av Länsstyrelsen. I uppdraget ingår provtagning, analys och utvärdering av växtplankton. Undersökningarna ingår i den regionala miljöövervakningen och kommer att fe underlag för klassificering av sjöar enligt EU:s vattendirektiv.

/baven.jpg
Foton från sjön Båven i Södermanlands län som är en av de 59 sjöarna vi undersöker. Sjön är 48 meter djup och har ett förhållandevis rent vatten och ett rikt fågelliv med många fågelskyddsområden.

Nytt båt för sjöprovtagning

28 jun 2018

I år så har vi många inventeringar i sjöar och grunda strandzoner. För det så behövs det nya resurser och vi hämtade igår ut vår hittills minsta båt, en Scandica Alu 400. Liten och lätt med extra högt fribord. Den är tillsammans med Medins fyra andra båtar redan uppbokad på jobb till efter semestern.

/bat2018.jpg

Nytt uppdrag med kiselalgsanalyser för Länsstyrelsen i Västra Götaland

5 jun 2018

Uppdraget innehåller kiselalgslokaler från olika delar av Länsstyrelsens miljöövervakning. Dels lokaler som ingår i kalkeffektuppföljningen (KEU) och dels lokaler som ingår i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram (RMÖ). Uppdraget pågår under 2018 och 2019 med optionsår för 2020.  Eftersom de flesta kiselalger har specifika krav på sin levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Små förändringar kan göra att vissa arter ökar i antal, medan andra försvinner. Man får därför en bra bild av förhållanden på en lokal genom att analysera vilka kiselalger som växer där. Kiselalger kan bland annat användas till att bedöma trofigrad, organisk belastning och surhet.

/kiselalgsslides2.jpg

Biotopkartering pågår

29 maj 2018

Medins arbetar tillsammans med Naturcentrum med biotopkateringar i Lyckebyån. Lyckebyån i Blekinge och Kalmar län uppnår idag inte "God ekologisk status".

Främsta orsakerna till att den inte uppnår god ekologisk status beror på brist på konnektivitet, förändrad hydrologi samt påverkad morfologi. I ån har stora arealer våtmarker försvunnit genom utdikningar och sjösänkningar framförallt under 1940-talet. Dessutom har stora mängder block och sten plockats bort ur vattendraget.

För att ta ett grepp om problematiken och jobba långsiktigt med åtgärder som säkrar en god vattenkvalitet och väl fungerande ekosystem samarbetar Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Kalmar län i ett flerårigt projekt finansierat av Havs-och Vattenmyndigheten. Ett första steg inom detta projekt är att fram underlag i form av biotopkartering, hydromorfologisk åtgärdsplan och utpekande av limniska nyckelbiotoper.

/lyckebyan.jpg
Bild från Lillån i naturreservatet Älmteryd

 

Medins tilldelas uppdrag på Gotland

28 maj 2018

Medins har tilldelats uppdrag med undersökningar av undervattensmiljöer på nordvästra Gotland. Uppdraget kommer att utföras på uppdrag av Länsstyrelsen Gotland och omfattar fyra olika delundersökningar varav två undersökningarinnefattar marin miljö och två limnisk miljö.Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina och limniska värdena för att använda dessa som underlag för gränsdragning för ett eventuellt bildande av nationalpark.

/pingu.jpg

Medins erbjuder dykinventeringar

20 apr 2018

Vi kompletterar nu våra marinbiologiska tjänster med yrkesdykning. Vi erbjuder professionell dykning med inriktning på miljö. All dykning sker i dyklag om 3 personer och uppfyller alla gällande arbetsmiljökrav.

/dykning.jpg

Medins tilldelas limnologisk utredning i Anten och Mjörn.

19 apr 2018

Medins kommer under 2018 att genomföra studier i sjöarna Anten och Mjörn. Uppdraget inkluderar ett stort antal moment som tex växtplankton, djurplankton, fisk, vattenväxter, vattenkemi, läkemedelsrester, mikroplaster, bottenfauna och miljögifter i sediment.

Undersökningarna i Anten och Mjörn utförs som en del av den samordnade recipientkontrollen för sjöarna och sker i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Fiskevårdsområdesföreningarna för Anten respektive Mjörn.

Utveckling av undervattenskamera

17 apr 2018

Medins har ett av Sveriges mest avancerade drop-video kameror anpassade efter svenska förhållanden. Nu har systemet uppgraderats för att ännu effektivare kunna arbeta i djupa vatten. Kamerasystemet är utrustat med dimbara LED-strålkastare, referenslasrar, CTD-mätning och optisk zoom.

/medinskamera.jpg

Vi tar emot intresseanmälningar för säsongsarbete sensommaren 2018

27 feb 2018

Under sensommaren och tidig höst har vi alltid många pågående projekt. Tidsvis erbjuder vi säsongsanställningar för studenter eller nyutexaminerade naturvetare. Arbetet består i att delta vid olika typer av fältarbeten eller vid preparering av biologiska prover på Medins laboratorium i Mölnlycke. Som säsongsanställd biolog på Medins erbjuds du intern upplärning och du kommer att arbeta med och handledas av erfarna biologer från Medins. Arbetet är varierande och du kommer att få insyn i flera olika arbetsmoment.

Intresseanmällan kan lämnas in  här: INTRESSEANMÄLLAN 2018

Notera att vi inte kontinuerligt återkopplar på alla intresseanmälningar utan tar en direktkontakt i de fall där det blir aktuellt. Välkommen med din anmälan!

Spira Science nätverksmässa

22 feb 2018

Medins deltar på Spira Science nätverksmässa den 28 februari.
Spira Science är en ny arbetsmarknadsmässa för studenterna på den Naturvetenskapliga fakulteten.
Plats: Geovetarcentrum i Göteborg, Guldhedsgatan 5 A, 413 20 Göteborg
Vi kommer att finnas på plats mellan klockan 11 - 14 för att svara på frågor om jobbansökningar, examensarbeten och framtida arbetsmöjligheter på Medins. För oss är det viktigt med glädje på jobbet och en arbetsplats där vi bryr oss om varandra. Vid rekryteringar värderar vi därför personliga egenskaper som samarbetsförmåga, hjälpsamhet och nyfikenhet högt. Om du är student på Naturvetenskapliga fakulteten i Göteborg hoppas vi få tillfälle att träffas dig på onsdag.

/ljugarbanken.jpg

Mätning av undervattensbuller

9 feb 2018

Medins har i samarbete med Akustikforum tagit fram utrustning och metoder för att mäta och utvärdera undervattensbullers påverkan på det marina djurlivet.
Vi startar under kommande veckorna bullermätningar i ett av de pågående infrastrukturprojekten i Västsverige. Mätningarna utförs från en av Medins arbetsbåtar tillsammans med utrustning och personal från Akustikforum. I projektet kommer vi titta på eventuell påverkan på laxfisk från bullrande konstruktionsarbeten. Genom att mäta och ta hänsyn till buller kan åtgärder sättas in för att minimera den negativa effekten på det marina djurlivet.

/dsc_0221.jpg

ROV - undervattensrobot

8 feb 2018

Tillsammans med vår samarbetsparter S3 SubSea Solutions kan vi erbjuda ROV-inspektioner. Fjärrstyrda undervattensrobotar är fantastiska verktyg för inspektion av exempelvis rörledningar,  undervattenskablar och fasta installationer som fundament, kajkanter och fiskodlingar. Inspektionerna utförs normalt med en Seabotix LBV 150 utrustad med 4K kamera och sensorer för bland annat kurs, djup och temperatur. Vid behov kan vi erbjuda undervattenspositionering. LBV 150 är ett kompakt ROV system som kan sjösättas även från små båtar och kajkanter. Om ni har behov av kartering på större djup och/eller i mer strömmande vatten kan vi även erbjuda tyngre ROV-system.  

/lbv-150.jpg

Nya ramavtal

31 jan 2018

Medins har idag fått tre nya ramvatal från Havs och Vattenmyndigheten. Avtalen gäller avtalsområdena marinbiologi, limnologi och miljöövervakning. Vi tar tillfället i akt och passar på att fira med en rejäl frukost samt alkholfritt bubbel på kontoret.

/img_7023.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)