Nyheter

Sida 2

RSS

Medins tilldelas miljöuppdrag för Göteborgs stad

15 jul 2021

Miljöförvaltningen följer årligen upp miljötillståndet i kommunens sjöar och vattendrag inom ramen för stadens miljöövervakning. Undersökningar om metallbelastning och bottenfauna ligger till grund för bedömningar av hur det går att nå stadens lokala miljömål.

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att undersöka metallbelastningen i olika vatten vid 26 provpunkter på 5 provpunkter. Målsättningen är att bedöma metallföroreningsläget i de olika provpunkterna och jämföra med tidigare analysresultat samt med regionala och nationella referens- eller bakgrundsvärden. Fältundersökningarna kommer att genomföras under september till oktober och resultatet skall sedan redovisas i december.

/goteborg2020.jpg

Medins i Dustins reklamfilm

18 jun 2021

Det blir snabbt stora dataset när man undersöker miljön under havsytan. Nu har vi på Medins tagit fram en riktigt bra datalösning tillsammans med vår IT-leverantör Dustin. En fin dag på jobbet när vi deltar i Dustins reklamfilm.

/medins-dustin.jpg

https://youtu.be/zVbjlR7q1Hk

Operation rädda mussla

10 jun 2021

När Veidekke och Mölndals Tekniska kontor planerar att utföra muddringsarbeten av Stensjöns bottnar så är ambitionen självfallet att göra detta med minsta möjliga negativa effekter för dem som kallar sjöns botten sitt hem. Av den anledningen bokades Medins dyklag in för att under 2 dagar flytta stormusslor. Och flyttades musslor gjordes det! Hela 2042 musslor sitter nu på en säker mellanlagringsplats i väntan på att de kan flytta hem igen. Bland de insamlade musslorna fanns två arter representerade. Dessa var allmän dammussla (Anodonta anatina) och spetsig målarmussla (Unio tumidus).

/stensjon.jpg

Medins tilldelas uppdrag i Vättern

19 maj 2021

Medins har nyligen tilldelats ett långtidskontrakt för övervakning av vattenkvalitén i Vättern.

Vätternvatten AB utreder möjligheterna till en framtida vattenförsörjning från Vättern till flera kommuner i Örebro län. Målsättningen är att förse kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro med dricksvatten från 2030/2031. Detta ska möjliggöras genom att göra Vättern till ordinarie vattentäkt genom att leda vatten från Vättern till Hallsberg.

Medins har tilldelats ett långtidskontrakt för provtagning samt kemiska, fysikaliska samt mikrobiologiska analyser av vatten i Vättern. Medins kommer att undersöka ett stort antal ämnen och parametrar i vattnet, både på laboratorium och genom mätningar med nedsänkbara högupplösande CTD sonder.

/vattern2021.jpg

Akustiska provfisken

19 maj 2021

Medins kan nu erbjuda akustiska provfisken.

Med hjälp av vårt avancerade split-beam ekolod från BioSonics kan vi generera fantastiska dataset som beskriver havsområdens och sjöars fisksamhällen.
Mätningar med detta vetenskapliga ekolod kan exempelvis ligga till underlag för studier som inkluderar nedanstående parametrar.

-Populations skattningar
-Storleksfördelningar
-Uppskattningar av biomassa
-Fiskpopulationers vertikala och horisontella fördelning
-Kunskap om fiskstim och solitärt förekommande fiskar i de flesta storleksklasser

Tillsammans med riktade insatser med traditionella provfiskenät och åldersanalyser av fångad fisk ger akustiska provfisken en heltäckande bild av fisksamhällen samtidigt som de minimerar behovet av nätprovfiske. Detta är självklart särskilt värdefullt när vatten med känsliga bestånd skall studeras.

/echogram.jpg

Marina inventeringar

22 apr 2021

Under april så har vi arbetat med marina inventeringar längs Västkusten. Vi använder våra egenutvecklade dropvideosystem som vi sjösätter från vår nya båt M/V Bruce.

/bruce-april.jpg

Medins tilldelas långtidskontrakt i Kalmar län

22 mar 2021

Kontraktet omfattar undersökningar bottenfauna, kiselalger, växtplanton och vattenkemi i ett stort antal sjöar och vattendrag i länet. Uppdraget utförs åt länsstyrelsen i Kalmar och varar under 3 år, 2021-2023.
Syftet med de biologiska provtagningarna är att bedöma huruvida sjöar och vattendrag är påverkade av försurningen eller annan typ av påverkan. Resultateten kommer även att användas för att bedöma sjöars och vattendrags naturvärde och ekologiska status.

/kalmar.jpg

Bild från provtagning i Kalmar län 2020, sjön Nyn

Vi söker två marinbiologer med tidigare arbetslivserfarenhet.

11 feb 2021

Medins växer och söker två erfarna marinbiologer

Senior marinbiolog – avdelning marin miljö
På vår marina avdelning så arbetar vi med olika typer av inventeringar och utredningar i havsmiljön. Medins växer starkt inom den marina sektorn och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt både företag och offentlig sektor. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och driva våra projekt.

Senior marinbiolog – avdelning Konsult och MKB
På vår avdelning Konsult och MKB så arbetar vi med komplexa utredningar och tillståndsärenden. Resultaten används ofta av miljödomstolar eller av olika myndigheters experter. På Medins arbetar vi brett mellan våra avdelningar och här blandas frågor från både vattendrag, sjöar och hav. Frågorna är ofta komplexa och vi samarbetar med andra specialister från samarbetsparterners och myndigheter.

/snorkling.jpg

Annonsen med ansökningsformulär finns här:

Två erfarna marinbiologer - Medins Havs och Vattenkonsulter (teamtailor.com)

Många nya spännande uppdrag 2021

4 jan 2021

God fortsättning! Nu är vi igång igen med verksamheten efter julhelgen. Vi har många nya uppdrag för 2021 och snart ser ni våra bilar och båtar ute på olika provtagningsuppdrag igen. 

/medins-bilar.jpg

Medins och Synlab tilldelas miljökontrollen i Ätran

17 dec 2020

Medins och Synlab har tillsammans tilldelats recipientkontrollen för Ätrans vattenråd för de kommande fem åren.

Medins har under många år arbetat med månadsvis provtagning i Ätrans avrinningsområde och är glad för att ha fått förnyat förtroende. Uppdraget inkluderar vattenprovtagning, samt biologiska undersökningar av bottenfaunaundersökningar, kiselalger och växtplankton.

/atran-a4.jpg

Foto från bottenfaunaundersökningen i Ätrans avsrinningsområde 2020

Medins tilldelas kustkontrollen i Hallands län

15 dec 2020

Kustkontrollprogrammet i Hallands län har som syfte att årligen göra en bedömning av tillståndet i kustvattnet. Undersökningarna ska ge underlag för beskrivning av förändringar i kustområdet sett i ett längre tidsperspektiv. Programmet ska vidare utgöra en uppföljning av effekten i kustvattnet av de åtgärder som hittills genomförts på land och kunna ge underlag för ytterligare åtgärder.

Programmet innehåller en hydrografidel, en växtplanktondel och en bottenfaunadel. Hydrografin omfattar provtagning på fem stationer utmed Hallandskusten 12 gånger per år. På två av stationerna görs växtplanktonanalyser vid varje provtagningstillfälle. Bottenfaunan tas på 16 stationer en gång per år.

Kontraktet täcker tidsperioden 2021-2024 och har ett ordervärde på över 8 miljoner kronor.

/supplier2.jpg

Vattenengagerad sälj- och projektkoordinator!

19 okt 2020

Om tjänsten som sälj- och projektkoordinator

Som sälj- och projektkoordinator hos Medins arbetar du med nykundsförsäljning samt att upprätthålla kontakten med befintliga kunder på den svenska och norska marknaden. Du har ett helhetsansvar för att koordinera företagets anbudsprocesser, följer upp, analyserar och utvärderar försäljningens utveckling. På företaget arbetar runt 30 miljökonsulter inom biologi- och vattenundersökningar. Din roll blir att koordinera försäljningen och du har daglig kontakt med olika specialister inom Medins för att vi skall kunna ha en god struktur på alla våra projekt. Du medverkar i projektens planering och följer upp efter utförande.

Läs mer och sök här

/koster.jpg

IMCA

12 okt 2020

Nu har vi genomfört en IMCA Workboat inspektion ombord vår nya arbetsbåt Bruce. Arbetet är ett led i att upprätthålla en hög säkerthets- och arbetsmiljöstandard ombord. Säkerhet för vår personal är vår högsta prioritet. Ombord Bruce finns dubbla VHF-system, Epirb-nödsändare, livflotte, överlevnadsdräkter, radar, AIS, hjärtstartare, satellitkommunikation, dubbla sjökortsystem och mycket mer. Viktigast av allt är dock utbildningen av de som arbetar ombord och att vi aldrig chansar. 

/bruce4.jpg

Vackra fynd i Dalsland och Värmland

11 okt 2020

Just nu är det bråda dagar bland Medins limnologer. Nu under hösten tar Medins årligen många hundra bottenfaunaprov från vattendrag runt omkring i Sverige. Prov som sedan sorteras och artbestäms under stereoluppar och mikroskop på vårt kontor i Mölnlycke. Genom att analysera artsammansättningen vid de besökta lokalerna kan man säga mycket om förhållandena på platsen. Vattendragen i sig är ofta väldigt fina omgivna av höstfärgade skogar men även djuren som lever i vattnet är även de spektakulära. Inte minst måste man ju säga att det gäller det denna fantastiskt blåfärgade flodkräfta (och en flodpärlmussla) som Karin hittade när hon nyligen besökte Dalsland och Värmland.

/bottenfauna2020b.jpg

Interkalibrering bottenfaunaprovtagning

1 okt 2020

Nu startar vi upp höstens bottenfaunaprovtagning. Vi började med en intern workshop för att kalibrera metodiken. Som alltid är det viktigt att ha med sig gofika.

/interkalibrering-bottenfauna.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)