Nyheter

Sida 2

Limnisk bottenfauna

5 okt 2018

Nu har årets provtagning av bottenfauna i vattendrag och sjöar startat. Vi besöker flera hundra platser runt omkring hela Sverige för att undersöka hur bottenlevande djur påverkars av näringsämnen, föroreningar och försurning.

/bottenfauna2018.jpg

Marinbiologiska undersökningar i Kalmars län

25 sep 2018

Medins har tilldelats uppdrag med marinbiologiska undersökningar i Kalmars län. Uppdraget omfattar undersökning av utbredning och antal av växter, alger, djur och bottentyp genom drop-video. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmars län.Målet med projektet är att öka länets marina kunskapsunderlag i skyddade områden och skapa en bra grund för uppföljning av marina värden i redan skyddade områden.

/kalmar2018.jpg

Medins tilldelas uppdrag med miljöövervakning för Göteborgs stad

19 sep 2018

Miljöförvaltningen följer årligen upp miljötillståndet i kommunens sjöar och vattendrag inom ramen för stadens miljöövervakning. Undersökningar om metallbelastning och bottenfauna ligger till grund för bedömningar av hur det går att nå stadens lokala miljömål. Miljöförvaltningen samordnar undersökningar för andra berörda förvaltningar, framförallt kretslopp och vatten som följer upp deponipåverkan.

Marinbiologisk inventering i Stallviken

19 sep 2018

Medins har tilldelats uppdrag med naturtypskarteringar av grunda bottnar i Stallviken. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands länoch omfattar kartläggning av eb 457 ha stor yta med dropvideo, snorkling och vattenkikare.

Undersökningen har som syfte att avgränsa Natura 2000 naturtyper, Ospar- och Helcom habitat samt de biotoper som finns beskrivna i Kustbiotoper i Norden – Hotade och representativa biotoper.

Elfiske i Högvadsån och Fylleån

3 aug 2018

Vi inventerar just nu fisk i Högvadsån och Fylleån i Halllands län. Uppdraget genomförs för Länsstyrelsen med fokus på försurning och för att se på effekten av kalkningen.

/elfiske2018.jpg

Planktonprovtagning pågår

1 aug 2018

Vi besöker just nu 59 olika sjöar i Västmanlands, Södermanlands och Stockholms län på uppdrag av Länsstyrelsen. I uppdraget ingår provtagning, analys och utvärdering av växtplankton. Undersökningarna ingår i den regionala miljöövervakningen och kommer att fe underlag för klassificering av sjöar enligt EU:s vattendirektiv.

/baven.jpg
Foton från sjön Båven i Södermanlands län som är en av de 59 sjöarna vi undersöker. Sjön är 48 meter djup och har ett förhållandevis rent vatten och ett rikt fågelliv med många fågelskyddsområden.

Nytt båt för sjöprovtagning

28 jun 2018

I år så har vi många inventeringar i sjöar och grunda strandzoner. För det så behövs det nya resurser och vi hämtade igår ut vår hittills minsta båt, en Scandica Alu 400. Liten och lätt med extra högt fribord. Den är tillsammans med Medins fyra andra båtar redan uppbokad på jobb till efter semestern.

/bat2018.jpg

Nytt uppdrag med kiselalgsanalyser för Länsstyrelsen i Västra Götaland

5 jun 2018

Uppdraget innehåller kiselalgslokaler från olika delar av Länsstyrelsens miljöövervakning. Dels lokaler som ingår i kalkeffektuppföljningen (KEU) och dels lokaler som ingår i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram (RMÖ). Uppdraget pågår under 2018 och 2019 med optionsår för 2020.  Eftersom de flesta kiselalger har specifika krav på sin levnadsmiljö är de mycket bra indikatorer på vattenkvaliteten. Små förändringar kan göra att vissa arter ökar i antal, medan andra försvinner. Man får därför en bra bild av förhållanden på en lokal genom att analysera vilka kiselalger som växer där. Kiselalger kan bland annat användas till att bedöma trofigrad, organisk belastning och surhet.

/kiselalgsslides2.jpg

Biotopkartering pågår

29 maj 2018

Medins arbetar tillsammans med Naturcentrum med biotopkateringar i Lyckebyån. Lyckebyån i Blekinge och Kalmar län uppnår idag inte "God ekologisk status".

Främsta orsakerna till att den inte uppnår god ekologisk status beror på brist på konnektivitet, förändrad hydrologi samt påverkad morfologi. I ån har stora arealer våtmarker försvunnit genom utdikningar och sjösänkningar framförallt under 1940-talet. Dessutom har stora mängder block och sten plockats bort ur vattendraget.

För att ta ett grepp om problematiken och jobba långsiktigt med åtgärder som säkrar en god vattenkvalitet och väl fungerande ekosystem samarbetar Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Kalmar län i ett flerårigt projekt finansierat av Havs-och Vattenmyndigheten. Ett första steg inom detta projekt är att fram underlag i form av biotopkartering, hydromorfologisk åtgärdsplan och utpekande av limniska nyckelbiotoper.

/lyckebyan.jpg
Bild från Lillån i naturreservatet Älmteryd

 

Medins tilldelas uppdrag på Gotland

28 maj 2018

Medins har tilldelats uppdrag med undersökningar av undervattensmiljöer på nordvästra Gotland. Uppdraget kommer att utföras på uppdrag av Länsstyrelsen Gotland och omfattar fyra olika delundersökningar varav två undersökningarinnefattar marin miljö och två limnisk miljö.Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina och limniska värdena för att använda dessa som underlag för gränsdragning för ett eventuellt bildande av nationalpark.

/pingu.jpg

Medins erbjuder dykinventeringar

20 apr 2018

Vi kompletterar nu våra marinbiologiska tjänster med yrkesdykning. Vi erbjuder professionell dykning med inriktning på miljö. All dykning sker i dyklag om 3 personer och uppfyller alla gällande arbetsmiljökrav.

/dykning.jpg

Medins tilldelas limnologisk utredning i Anten och Mjörn.

19 apr 2018

Medins kommer under 2018 att genomföra studier i sjöarna Anten och Mjörn. Uppdraget inkluderar ett stort antal moment som tex växtplankton, djurplankton, fisk, vattenväxter, vattenkemi, läkemedelsrester, mikroplaster, bottenfauna och miljögifter i sediment.

Undersökningarna i Anten och Mjörn utförs som en del av den samordnade recipientkontrollen för sjöarna och sker i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Fiskevårdsområdesföreningarna för Anten respektive Mjörn.

Utveckling av undervattenskamera

17 apr 2018

Medins har ett av Sveriges mest avancerade drop-video kameror anpassade efter svenska förhållanden. Nu har systemet uppgraderats för att ännu effektivare kunna arbeta i djupa vatten. Kamerasystemet är utrustat med dimbara LED-strålkastare, referenslasrar, CTD-mätning och optisk zoom.

/medinskamera.jpg

Vi tar emot intresseanmälningar för säsongsarbete sensommaren 2018

27 feb 2018

Under sensommaren och tidig höst har vi alltid många pågående projekt. Tidsvis erbjuder vi säsongsanställningar för studenter eller nyutexaminerade naturvetare. Arbetet består i att delta vid olika typer av fältarbeten eller vid preparering av biologiska prover på Medins laboratorium i Mölnlycke. Som säsongsanställd biolog på Medins erbjuds du intern upplärning och du kommer att arbeta med och handledas av erfarna biologer från Medins. Arbetet är varierande och du kommer att få insyn i flera olika arbetsmoment.

Intresseanmällan kan lämnas in  här: INTRESSEANMÄLLAN 2018

Notera att vi inte kontinuerligt återkopplar på alla intresseanmälningar utan tar en direktkontakt i de fall där det blir aktuellt. Välkommen med din anmälan!

Spira Science nätverksmässa

22 feb 2018

Medins deltar på Spira Science nätverksmässa den 28 februari.
Spira Science är en ny arbetsmarknadsmässa för studenterna på den Naturvetenskapliga fakulteten.
Plats: Geovetarcentrum i Göteborg, Guldhedsgatan 5 A, 413 20 Göteborg
Vi kommer att finnas på plats mellan klockan 11 - 14 för att svara på frågor om jobbansökningar, examensarbeten och framtida arbetsmöjligheter på Medins. För oss är det viktigt med glädje på jobbet och en arbetsplats där vi bryr oss om varandra. Vid rekryteringar värderar vi därför personliga egenskaper som samarbetsförmåga, hjälpsamhet och nyfikenhet högt. Om du är student på Naturvetenskapliga fakulteten i Göteborg hoppas vi få tillfälle att träffas dig på onsdag.

/ljugarbanken.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)