Nyheter

Sida 2

Ocean Data Factory

31 maj 2019

Medins deltar tillsammans med ett stort antal andra aktörer i forskningsprojektet Ocean Data Factory som nyligen beviljats utvecklingsstöd från Vinnova.

Målet med Ocean Data Factory är att öka användningen av data från havet och skapa hållbarhet i den blå ekonomin. För att åstadkomma samverkar Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, RISE, SMHI, Medins Havs och Vattenkonsulter, COMBINE och många andra aktörer från såväl industrin som offentlig sektor i ett gemensamt utvecklingsprojekt.

Ocean Data Factory kommer att möjliggöra tillgång och utnyttjande av tekniker som Artificiell Intelligens, Maskinilärning och Neurala Net. Antalet möjliga appliceringar på havsdata är enorma och omfattar områden som sjöfart och logistik, utsläpp såväl till luft som vatten, klimatförändringar, reglering av havets resurser för en hållbar framtid, och hållbart havsbruk för att klara matförsörjningen och energiförsörjning. Ocean Data Factory kommer att ledas av professor Robin Teigland från Chalmers tekniska högskola.

Medins är stolta över att vara del i detta spännande framtidsprojekt.

Läs mer på Vinnovas hemsida:

https://www.vinnova.se/nyheter/2019/05/satsning-pa-datalabb-ska-snabba-pa-utvecklingen-inom-ai/

/odflogo.jpg

Hydrofoner

14 maj 2019

Medins införskaffar hydrofoner för att kunna kartlägga valar, delfiner och tumlare.

I denna form av studier lyssnar man efter de klickljud som dessa valar sänder ut i syfte att kommunicera, navigera och lokalisera byten.

10 stycken enheter har idag levererats till Medins.

/cpod.jpg

Medins tilldelas biotopkartering i Södermanlands län

25 apr 2019

Länsstyrelsen i Södermanlands län tillsammans med Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Kilaåns vattenvårdsförening jobbar med åtgärder i Kilaåns avrinningsområde. För framtagande av åtgärdsplan beställer Länsstyrelsen biotopkartering av åarna i Kilaåns avrinningsområde.

Uppdraget omfattar biotopkartering i 11 områden med en total sträcka på 77 km.

Kilaåsystemet har visat sig ha mycket höga naturvärden och ett unikt djurliv. Ån är en känd lekplats för havsöring och hyser många ovanliga arter, exempelvis nissöga, bäcknejonöga, flodnejonöga och tjockskalig målarmussla. Vretaån, som är en del av åsystemet, är länets längsta och bäst utvecklade åravin, med talrika meanderbågar och naturliga forssträckor. Inom avrinningsområdet finns fyra Natura 2000-områden med limniska habitat.

/dator.jpg

Medins tilldelas 4 års kontrakt för elfiske i Hallands län

25 apr 2019

Uppdraget omfattar elfisken på fasta lokaler i framförallt kalkade vatten. Elfiskeundersökningar i rinnande vatten ingår som en del i uppföljningen av kalkningen i Hallands län. Syftet är framför allt att följa utvecklingen av havsvandrande lax och öring, men även lokaler med stationär öring ingår i programmet. Arbetet omfattar fisken på 60-70 platser varje år.

/elfiske2016b1.jpg

Dykträning

16 apr 2019

Igår var vi ute och övade på dykning med slang och kommunikation. Vi passar också på att gratulera Martin Liungman som tidigare i år tog sitt S30 yrkesdykarcertifikat och nu får dyka i tjänsten tillsammans med Medins dyklag.

/dykning2019.jpg

Besök oss på Spira Science

26 mar 2019

Medins ställer även i år ut på Spira Science, Arbetsmarknadsmässa för naturvetare. Besök oss på Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 3 mellan klockan 10-16.

Medins växer och söker nya medarbetare!

1 mar 2019

Medins Havs och Vattenkonsulter AB är specialiserade på undersökningar i vattendrag, sjöar och hav. Vi har spetskompetens inom både marinbiologi (saltvatten) och limnologi (sötvatten). Medins har idag många nya spännande uppdrag behöver förstärkning. Vi är en av Sveriges ledande specialister inom utredningar i vattenmiljöer och hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete.

Vi söker 3 nya medarbetare:

  • Marinbiolog: För dig med flera års arbetslivserfarenhet inom området.
  • Biolog/fältarbetare: Heltidstjänst med fokus på fältarbete i vattendrag, sjöar och hav.
  • Säsongsanställd biolog: Tidsbegränsad anställning för dig som är i början av karriären.

/medins-30-ar-106.jpg

Läs mer i vår annons

annons-biologer-varen-2019.pdf

Medins tilldelas recipientkontrollen i Nissans vattensystem

10 jan 2019

Medins har fått i uppdrag att utföra recipientkontrooll i Niisan under åren 2019-2022. Medins kommer att ta prover varje månad på ett flertal olika platser. I kontrollen ingår bottenfauna, kiselalger, plankton, sediment, miljögifter och vattenkemi samt årlig utvärdering och rapportering.

/majsjon-406-1av7.jpg

Medins deltar i forskningsprogram Vindval

14 nov 2018

Medins kommer under de närmsta två åren att delta i forskningsprogrammet Vindval som inriktar sig på vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.Medins kommer att arbeta tillsammans med Chalmers, Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet och Enetjärn Natur.Projektets mål är att ta fram kunskap och redskap för att underlätta strategisk planering och därigenom en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft på land och till havs.

Projektgruppen ska utveckla ett verktyg för att bedöma och jämföra den samlade miljöpåverkan för olika utbyggnadsscenarier av vindkraft på land och till havs.

/offshorewind.jpg

Tyngdpunkten i verktyget är att jämföra miljökonsekvenser, men det tar även hänsyn till ekonomiska, tekniska och hälsomässiga faktorer. Det baseras på Halpern-metoden, en vetenskapligt etablerad rumslig metod för miljöbedömning som används inom svensk havsplanering.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Forskning/Vindval/1/

Frågor basvaras av Jonatan Hammar, jonatan.hammar@medinsab.se

Besök oss i Stockholm på utställning Vind 2018

9 okt 2018

Den 24-25 oktober hittar du oss på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Över 50 utställare och 750 besökare skapar tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Medins finns på plats med personal och monter. Kom gärna och hälsa på oss.

http://vindkonferensen.se/utstallning/

/vind2018.jpg

Kompassmanet

8 okt 2018

När vi nyligen genomförde en marinbiolgisk kartering i Halland hade vi nöjet nöjet att hitta ett exemplar av kompassmanet (Chrysaora hysoscella). Detta är en fantastiskt vacker manet som man sällan träffar på längs vår kust. Foto Anna Scherer, Medins Havs och Vattenkonsulter.

/kompassmanet.jpg

Limnisk bottenfauna

5 okt 2018

Nu har årets provtagning av bottenfauna i vattendrag och sjöar startat. Vi besöker flera hundra platser runt omkring hela Sverige för att undersöka hur bottenlevande djur påverkars av näringsämnen, föroreningar och försurning.

/bottenfauna2018.jpg

Marinbiologiska undersökningar i Kalmars län

25 sep 2018

Medins har tilldelats uppdrag med marinbiologiska undersökningar i Kalmars län. Uppdraget omfattar undersökning av utbredning och antal av växter, alger, djur och bottentyp genom drop-video. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmars län.Målet med projektet är att öka länets marina kunskapsunderlag i skyddade områden och skapa en bra grund för uppföljning av marina värden i redan skyddade områden.

/kalmar2018.jpg

Medins tilldelas uppdrag med miljöövervakning för Göteborgs stad

19 sep 2018

Miljöförvaltningen följer årligen upp miljötillståndet i kommunens sjöar och vattendrag inom ramen för stadens miljöövervakning. Undersökningar om metallbelastning och bottenfauna ligger till grund för bedömningar av hur det går att nå stadens lokala miljömål. Miljöförvaltningen samordnar undersökningar för andra berörda förvaltningar, framförallt kretslopp och vatten som följer upp deponipåverkan.

Marinbiologisk inventering i Stallviken

19 sep 2018

Medins har tilldelats uppdrag med naturtypskarteringar av grunda bottnar i Stallviken. Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands länoch omfattar kartläggning av eb 457 ha stor yta med dropvideo, snorkling och vattenkikare.

Undersökningen har som syfte att avgränsa Natura 2000 naturtyper, Ospar- och Helcom habitat samt de biotoper som finns beskrivna i Kustbiotoper i Norden – Hotade och representativa biotoper.

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)