Nyheter

Sida 2

Biotopkartering pågår

29 maj 2018

Medins arbetar tillsammans med Naturcentrum med biotopkateringar i Lyckebyån. Lyckebyån i Blekinge och Kalmar län uppnår idag inte "God ekologisk status".

Främsta orsakerna till att den inte uppnår god ekologisk status beror på brist på konnektivitet, förändrad hydrologi samt påverkad morfologi. I ån har stora arealer våtmarker försvunnit genom utdikningar och sjösänkningar framförallt under 1940-talet. Dessutom har stora mängder block och sten plockats bort ur vattendraget.

För att ta ett grepp om problematiken och jobba långsiktigt med åtgärder som säkrar en god vattenkvalitet och väl fungerande ekosystem samarbetar Länsstyrelsen Blekinge och Länsstyrelsen Kalmar län i ett flerårigt projekt finansierat av Havs-och Vattenmyndigheten. Ett första steg inom detta projekt är att fram underlag i form av biotopkartering, hydromorfologisk åtgärdsplan och utpekande av limniska nyckelbiotoper.

/lyckebyan.jpg
Bild från Lillån i naturreservatet Älmteryd

 

Medins tilldelas uppdrag på Gotland

28 maj 2018

Medins har tilldelats uppdrag med undersökningar av undervattensmiljöer på nordvästra Gotland. Uppdraget kommer att utföras på uppdrag av Länsstyrelsen Gotland och omfattar fyra olika delundersökningar varav två undersökningarinnefattar marin miljö och två limnisk miljö.Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina och limniska värdena för att använda dessa som underlag för gränsdragning för ett eventuellt bildande av nationalpark.

/pingu.jpg

Medins erbjuder dykinventeringar

20 apr 2018

Vi kompletterar nu våra marinbiologiska tjänster med yrkesdykning. Vi erbjuder professionell dykning med inriktning på miljö. All dykning sker i dyklag om 3 personer och uppfyller alla gällande arbetsmiljökrav.

/dykning.jpg

Medins tilldelas limnologisk utredning i Anten och Mjörn.

19 apr 2018

Medins kommer under 2018 att genomföra studier i sjöarna Anten och Mjörn. Uppdraget inkluderar ett stort antal moment som tex växtplankton, djurplankton, fisk, vattenväxter, vattenkemi, läkemedelsrester, mikroplaster, bottenfauna och miljögifter i sediment.

Undersökningarna i Anten och Mjörn utförs som en del av den samordnade recipientkontrollen för sjöarna och sker i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Fiskevårdsområdesföreningarna för Anten respektive Mjörn.

Utveckling av undervattenskamera

17 apr 2018

Medins har ett av Sveriges mest avancerade drop-video kameror anpassade efter svenska förhållanden. Nu har systemet uppgraderats för att ännu effektivare kunna arbeta i djupa vatten. Kamerasystemet är utrustat med dimbara LED-strålkastare, referenslasrar, CTD-mätning och optisk zoom.

/medinskamera.jpg

Vi tar emot intresseanmälningar för säsongsarbete sensommaren 2018

27 feb 2018

Under sensommaren och tidig höst har vi alltid många pågående projekt. Tidsvis erbjuder vi säsongsanställningar för studenter eller nyutexaminerade naturvetare. Arbetet består i att delta vid olika typer av fältarbeten eller vid preparering av biologiska prover på Medins laboratorium i Mölnlycke. Som säsongsanställd biolog på Medins erbjuds du intern upplärning och du kommer att arbeta med och handledas av erfarna biologer från Medins. Arbetet är varierande och du kommer att få insyn i flera olika arbetsmoment.

Intresseanmällan kan lämnas in  här: INTRESSEANMÄLLAN 2018

Notera att vi inte kontinuerligt återkopplar på alla intresseanmälningar utan tar en direktkontakt i de fall där det blir aktuellt. Välkommen med din anmälan!

Spira Science nätverksmässa

22 feb 2018

Medins deltar på Spira Science nätverksmässa den 28 februari.
Spira Science är en ny arbetsmarknadsmässa för studenterna på den Naturvetenskapliga fakulteten.
Plats: Geovetarcentrum i Göteborg, Guldhedsgatan 5 A, 413 20 Göteborg
Vi kommer att finnas på plats mellan klockan 11 - 14 för att svara på frågor om jobbansökningar, examensarbeten och framtida arbetsmöjligheter på Medins. För oss är det viktigt med glädje på jobbet och en arbetsplats där vi bryr oss om varandra. Vid rekryteringar värderar vi därför personliga egenskaper som samarbetsförmåga, hjälpsamhet och nyfikenhet högt. Om du är student på Naturvetenskapliga fakulteten i Göteborg hoppas vi få tillfälle att träffas dig på onsdag.

/ljugarbanken.jpg

Mätning av undervattensbuller

9 feb 2018

Medins har i samarbete med Akustikforum tagit fram utrustning och metoder för att mäta och utvärdera undervattensbullers påverkan på det marina djurlivet.
Vi startar under kommande veckorna bullermätningar i ett av de pågående infrastrukturprojekten i Västsverige. Mätningarna utförs från en av Medins arbetsbåtar tillsammans med utrustning och personal från Akustikforum. I projektet kommer vi titta på eventuell påverkan på laxfisk från bullrande konstruktionsarbeten. Genom att mäta och ta hänsyn till buller kan åtgärder sättas in för att minimera den negativa effekten på det marina djurlivet.

/dsc_0221.jpg

ROV - undervattensrobot

8 feb 2018

Tillsammans med vår samarbetsparter S3 SubSea Solutions kan vi erbjuda ROV-inspektioner. Fjärrstyrda undervattensrobotar är fantastiska verktyg för inspektion av exempelvis rörledningar,  undervattenskablar och fasta installationer som fundament, kajkanter och fiskodlingar. Inspektionerna utförs normalt med en Seabotix LBV 150 utrustad med 4K kamera och sensorer för bland annat kurs, djup och temperatur. Vid behov kan vi erbjuda undervattenspositionering. LBV 150 är ett kompakt ROV system som kan sjösättas även från små båtar och kajkanter. Om ni har behov av kartering på större djup och/eller i mer strömmande vatten kan vi även erbjuda tyngre ROV-system.  

/lbv-150.jpg

Nya ramavtal

31 jan 2018

Medins har idag fått tre nya ramvatal från Havs och Vattenmyndigheten. Avtalen gäller avtalsområdena marinbiologi, limnologi och miljöövervakning. Vi tar tillfället i akt och passar på att fira med en rejäl frukost samt alkholfritt bubbel på kontoret.

/img_7023.jpg

Klimatrefugier i Östersjön

16 jan 2018

I takt medett ökat kunskapsunderlag kan man förutspå allt fler förväntade effekter av pågående och förväntade klimatförändringar. På uppdrag av Havs och vattenmyndigheten har Medins studerat hur (några delar) av Östersjöns ekosystem kan komma att påverkas av dessa ändrade förutsättningar. Ekosystemet står inför dramatiska förändringar som kan leda till att Östersjön blir ett helt annat hav än det vi idag är vana vid.

I en intervju med Sveriges Radio beskrev HAV:s utredare Linus Hammar rapporten så här:

”Som vi kan se i den här rapporten, så ser det väldigt illa ut. Det är många arter som kommer att försvinna från stora delar av Östersjön, vilket kan få katastrofala effekter för ekosystemet. Vi pratar om ålgräs och blåstång till exempel, vikare, torsk och delvis sill också”.

För att höra hela inslaget från SR följ denna länk:
http://t.sr.se/2rb8Amu

Rapporten hittar ni här:

https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=2371650

Gott nytt år! (2018)

29 dec 2017

Så här års så ser vi tecken på nyårsfirande överallt, här genom ett av våra planktonmikroskop.
Vilket spännande år det har varit! Vi har många nya spännande uppdrag klara för 2018 och vi ser fram emot att fortsätta utforska vad som rör sig under ytan i våra sjöar och hav.
Gott nytt år önskar vi på Medins.

/img_6858.jpg

Bäst i Test!

19 dec 2017

Medins har nyligen genomgått provjämförelser för växtplankton (interkalibrering). Testet utförs för att säkerställa att laboratorier har tillräckligt med artkännedom för att kunna utföra växtplanktonanalyser. Totalt deltog 32 olika laboratorier från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Storbritannien. Medins hamnade i topp med 100% rätt på både provet från sötvatten och från brackvatten. Vi är stolta och glada över det fina resultatet.

/bastitest.jpg

Missa inte att vi nu även finns på Instagram!

19 okt 2017

Följ medarbetarnas vardag på Medins, både fina dagar i fält och intressanta dagar på vårt kontor i Mölnlycke.
https://www.instagram.com/medinshavsochvatten/

Bottenfaunaprovtagning pågår

18 okt 2017

Många flygande insekter börjar sina liv som ägg lagda under sommaren i olika vattenmiljöer. Dessa insektslarver utgör tillsammans med andra vattenlevande djur (exempelvis skalbaggar och iglar) vad som ofta kallas bottenfaunan. Varje höst samlar vi på Medins in flera hundra prov från vattendrag och sjöar runt om i landet. En analys av vilka arter som förekommer och i vilka mängder kan ge svar på om bottenfaunan visar tecken på att vara påverkad av faktorer som surt vatten, övergödning, vattenkraft eller kanske miljögifter. Ett fantastiskt verktyg för miljöövervakning.

Bilden nedan är från Solviksälven i Västra Götaland. En vacker lokal som Karin, en av våra bottenfaunaexperter nyligen besökte.

/bottenfauna2017.jpg

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)