Nyheter

Bohuskustens vattenvårdsförbund

7 jan 2022

Medins har nyligen tilldelats kontrakt av Bohuskustens vattenvårdsförbund för provtagning och analys av miljögifter i sediment. Uppdraget påbörjas under 2022 och varar fram till våren 2024 och omfattar undersökningar av sediment på ett stort antal stationer längs Bohuskusten.

Bohuskustens vattenvårdsförbund mätningar syftar till att följa utsläpp i vatten längs kusten och dess påverkan samt sätta dessa i relation till tidigare undersökningar. Detta för att kunna följa utvecklingen och vidta lämpliga åtgärder för att förbättra miljötillståndet i kustvattnet.

/bruce3.jpg

Uppdraget utförs av Medins arbetsbåt Bruce som är specialanpassad för provtagning i marin miljö.

Medins tilldelas recipientkontrollen för Hjälmaren och Arbogaåns förbund

18 nov 2021

Medins har fått förnyat förtroende att utföras recipientkontrollen i Arbogaåns- och Eskilstunaåns
avrinningsområden. Uppdraget löper under åren 2022-2025, med optioner för åren 2026 och 2027.

Medlemmarna i förbunden består främst av kommuner, föreningar och företag. Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvalitén inom avrinningsområdet med hänsyn till den verksamhet som medlemmarna bedriver. Kontrollen ska ge en bild av den allmänna miljösituationen i området, men också visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön. 

/img_20210913_165229.jpg

Medins deltar i Ocean Data Factory!

19 okt 2021

Det är med stor glädje och nyfikenhet vi har accepterat inbjudan att delta i detta spännande forskningsprojekt.  Arbetet är planerat att löpa över 2 år och är delfinansierat av Vinnova.

Ocean Data Factory genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan ett antal ledande aktörer inom sina respektive områden. Här möts experter inom ämnesområden som havsforskning, innovation och artificiell intelligens för att gemensamt finna nya applikationer av marina dataset. Målet är att gruppens arbete skall bidra till ett mer hållbart nyttjande och en ökad möjlighet att förstå och förutse hur våra marina resurser bäst förvaltas.

/logo2015-genomskinlig-500-px.png

Medins växer och söker ekolog/ sötvattensbiolog

20 sep 2021

Medins växer och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt företag samt offentlig sektor. Vi söker dig som kan arbeta och driva projekt med undersökningar i vattenmiljöer och åtgärder för att förbättra våra vatten.

Sök tjänster på vår jobbsida.

/elfiske.jpg

 

Marina undersökningar i Hanöbukten

10 sep 2021

Medins har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne att inventera naturtyper och kransalger i Hanöbukten.

Syftet är att ta fram kunskapsunderlag som kan användas i arbete med marint områdesskydd, grön infrastruktur i marin miljö, biologisk mångfald och hotade arter samt fiskförvaltning.

Fältarbetet har utförts av marinbiologerna Anna Scherer (bild) and Andreas Emanuelsson, båda med över 10 års erfarenhet av kartering av havsbottnar.

/hanoe21.jpg

Norra Vättern

12 aug 2021

Under augusti månad provtar vi växtplankton och vattenkemi för Norra Vätterns recipientkontroll. Vi besöker ett stort antal sjöar i området med sufta att att undersöka hur utsläppen i området påverkar miljön i sjöar och vattendrag. Den här veckan är det planktonexperterna Ingrid Hårding och Michaela Stagnefors som är på plats. 

/norra-vattern.jpg

Gotland

11 aug 2021

Under augusti månad så kommer vi att synas flitligt på Gotland. Vi finns på plats med båtar och personal för att kartlägga både ålgräs och fiskpopulation. Arbetet utförs på uppdrag åt Länsstyrelsen i Gotlands län.

/gotland2021.jpg

Medins tilldelas miljöuppdrag för Göteborgs stad

15 jul 2021

Miljöförvaltningen följer årligen upp miljötillståndet i kommunens sjöar och vattendrag inom ramen för stadens miljöövervakning. Undersökningar om metallbelastning och bottenfauna ligger till grund för bedömningar av hur det går att nå stadens lokala miljömål.

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att undersöka metallbelastningen i olika vatten vid 26 provpunkter på 5 provpunkter. Målsättningen är att bedöma metallföroreningsläget i de olika provpunkterna och jämföra med tidigare analysresultat samt med regionala och nationella referens- eller bakgrundsvärden. Fältundersökningarna kommer att genomföras under september till oktober och resultatet skall sedan redovisas i december.

/goteborg2020.jpg

Medins i Dustins reklamfilm

18 jun 2021

Det blir snabbt stora dataset när man undersöker miljön under havsytan. Nu har vi på Medins tagit fram en riktigt bra datalösning tillsammans med vår IT-leverantör Dustin. En fin dag på jobbet när vi deltar i Dustins reklamfilm.

/medins-dustin.jpg

https://youtu.be/zVbjlR7q1Hk

Operation rädda mussla

10 jun 2021

När Veidekke och Mölndals Tekniska kontor planerar att utföra muddringsarbeten av Stensjöns bottnar så är ambitionen självfallet att göra detta med minsta möjliga negativa effekter för dem som kallar sjöns botten sitt hem. Av den anledningen bokades Medins dyklag in för att under 2 dagar flytta stormusslor. Och flyttades musslor gjordes det! Hela 2042 musslor sitter nu på en säker mellanlagringsplats i väntan på att de kan flytta hem igen. Bland de insamlade musslorna fanns två arter representerade. Dessa var allmän dammussla (Anodonta anatina) och spetsig målarmussla (Unio tumidus).

/stensjon.jpg

Medins tilldelas uppdrag i Vättern

19 maj 2021

Medins har nyligen tilldelats ett långtidskontrakt för övervakning av vattenkvalitén i Vättern.

Vätternvatten AB utreder möjligheterna till en framtida vattenförsörjning från Vättern till flera kommuner i Örebro län. Målsättningen är att förse kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro med dricksvatten från 2030/2031. Detta ska möjliggöras genom att göra Vättern till ordinarie vattentäkt genom att leda vatten från Vättern till Hallsberg.

Medins har tilldelats ett långtidskontrakt för provtagning samt kemiska, fysikaliska samt mikrobiologiska analyser av vatten i Vättern. Medins kommer att undersöka ett stort antal ämnen och parametrar i vattnet, både på laboratorium och genom mätningar med nedsänkbara högupplösande CTD sonder.

/vattern2021.jpg

Akustiska provfisken

19 maj 2021

Medins kan nu erbjuda akustiska provfisken.

Med hjälp av vårt avancerade split-beam ekolod från BioSonics kan vi generera fantastiska dataset som beskriver havsområdens och sjöars fisksamhällen.
Mätningar med detta vetenskapliga ekolod kan exempelvis ligga till underlag för studier som inkluderar nedanstående parametrar.

-Populations skattningar
-Storleksfördelningar
-Uppskattningar av biomassa
-Fiskpopulationers vertikala och horisontella fördelning
-Kunskap om fiskstim och solitärt förekommande fiskar i de flesta storleksklasser

Tillsammans med riktade insatser med traditionella provfiskenät och åldersanalyser av fångad fisk ger akustiska provfisken en heltäckande bild av fisksamhällen samtidigt som de minimerar behovet av nätprovfiske. Detta är självklart särskilt värdefullt när vatten med känsliga bestånd skall studeras.

/echogram.jpg

Marina inventeringar

22 apr 2021

Under april så har vi arbetat med marina inventeringar längs Västkusten. Vi använder våra egenutvecklade dropvideosystem som vi sjösätter från vår nya båt M/V Bruce.

/bruce-april.jpg

Medins tilldelas långtidskontrakt i Kalmar län

22 mar 2021

Kontraktet omfattar undersökningar bottenfauna, kiselalger, växtplanton och vattenkemi i ett stort antal sjöar och vattendrag i länet. Uppdraget utförs åt länsstyrelsen i Kalmar och varar under 3 år, 2021-2023.
Syftet med de biologiska provtagningarna är att bedöma huruvida sjöar och vattendrag är påverkade av försurningen eller annan typ av påverkan. Resultateten kommer även att användas för att bedöma sjöars och vattendrags naturvärde och ekologiska status.

/kalmar.jpg

Bild från provtagning i Kalmar län 2020, sjön Nyn

Vi söker två marinbiologer med tidigare arbetslivserfarenhet.

11 feb 2021

Medins växer och söker två erfarna marinbiologer

Senior marinbiolog – avdelning marin miljö
På vår marina avdelning så arbetar vi med olika typer av inventeringar och utredningar i havsmiljön. Medins växer starkt inom den marina sektorn och vi söker dig som kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen. Vi arbetar med miljöövervakning och inventeringar åt både företag och offentlig sektor. Vi söker dig som kan arbeta självständigt och driva våra projekt.

Senior marinbiolog – avdelning Konsult och MKB
På vår avdelning Konsult och MKB så arbetar vi med komplexa utredningar och tillståndsärenden. Resultaten används ofta av miljödomstolar eller av olika myndigheters experter. På Medins arbetar vi brett mellan våra avdelningar och här blandas frågor från både vattendrag, sjöar och hav. Frågorna är ofta komplexa och vi samarbetar med andra specialister från samarbetsparterners och myndigheter.

/snorkling.jpg

Annonsen med ansökningsformulär finns här:

Två erfarna marinbiologer - Medins Havs och Vattenkonsulter (teamtailor.com)

← Äldre inlägg

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)