Nyheter

2017-10-19

Missa inte att vi nu även finns på Instagram!

Följ medarbetarnas vardag på Medins, både fina dagar i fält och intressanta dagar på vårt kontor i Mölnlycke.
https://www.instagram.com/medinshavsochvatten/

_____________________________________________________________

2017-10-18

Bottenfaunaprovtagning pågår

Många flygande insekter börjar sina liv som ägg lagda under sommaren i olika vattenmiljöer. Dessa insektslarver utgör tillsammans med andra vattenlevande djur (exempelvis skalbaggar och iglar) vad som ofta kallas bottenfaunan. Varje höst samlar vi på Medins in flera hundra prov från vattendrag och sjöar runt om i landet. En analys av vilka arter som förekommer och i vilka mängder kan ge svar på om bottenfaunan visar tecken på att vara påverkad av faktorer som surt vatten, övergödning, vattenkraft eller kanske miljögifter. Ett fantastiskt verktyg för miljöövervakning.

Bilden nedan är från Solviksälven i Västra Götaland. En vacker lokal som Karin, en av våra bottenfaunaexperter nyligen besökte.

/bottenfauna2017.jpg

_____________________________________________________________

2017-09-15

Provtagning av kiselalger

Efter flera veckors intensivt fältarbete så är vi nu klara med årets provtagning av kiselalger i svenska vattendrag och sjöar. Vi har besökt många vackra platser när vi arbetat med att undersöka våra vattenmiljöer. Nu börjar det omfattande uppdraget med att analysera alla proverna i mikroskop. Även det arbetet bjuder på vackra vyer i 1000 gångers förstoring.

/1000x.jpg

_____________________________________________________________

2017-08-25

Marinbiologisk inventering i Gävleborg

Medins intervjuas av SVT under pågående fältarbete i Gävleborg län.

_____________________________________________________________

2017-07-31

Elfiske

Nu är vi sedan ett par veckor tillbaka i gång med sensommarens fiskinventeringar. I vattendrag använder vi oss av ström för att bedöva fisken. Fisken fångas in, vägs och mäts och släpps sedan tillbaka oskadda i vattnet. Metodiken kallas elfiske och kräver tillstånd från Djuretiska nämnden, Jordbruksverket, Länsstyrelsen samt markrättsinnehavaren. Vi besöker många vackra platser och ser många fina fiskar. 

/par-halland.jpg

_____________________________________________________________

2017-08-01

Penetrerande ekolod (sub-bottom profiler)

Medins har under sommaren tagit ett penetrerande ekolod (s.k. sub-bottom profiler) i leverans. Systemet använder lågfrekventa ljudvågor för att kartlägga lagerföljderna under bottenytan. Medins val föll på en Innomar SES-2000 Parametric sub-bottom profiler. Innomars system möjliggör att man kan välja frekvensband vilket gör att insamlingen kan optimeras efter de geologiska förhållandena på plats för att ge bästa möjliga upplösning. Vi ser fram emot att framöver kunna komplettera våra sjömätningar med information om lagerföljden i sjöar och hav. 

/innomar.jpg

_____________________________________________________________

2017-07-31

Nätprovfiske Norra Vänern

Under sensommaren genomför Medins ett stort antal provfisken. Just nu genomför vi nätprovfiske i norra Vänern. Resultaten från deras ansträngningar i fält kommer generera kunskap kring exempelvis de olika fiskpopulationernas utveckling samt kunskap kring eventuell förekomst av miljögifter i abborre.

/norra-vanern.jpg

_____________________________________________________________

2017-06-21

Intern workshop i marina alger

Medins marinbiologer har genomfört en intern workshop i marina alger på Alterholmen utanför Kyrkesund. Nu fortsätter förberedelserna och i augusti startar vi upp många nya spännande projekt.

/w1.jpg

_____________________________________________________________

2017-06-18

Nytt uppdrag i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län

Medins tilldelas kontrakt med växtplanktonundersökningar i sjöar i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län. Uppdraget omfattar provtagning och analys av växtplankton i sjöar i Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län. Avtalet varar i upp till 4 år. Under 2017 kommer vi undersöka totalt 73 olika sjöar fördelade på de tre länen. Syftet med undersökningarna är att få in underlag för klassificering av sjöar enligt EU:s vattendirektiv. Växtplanktonundersökningar ingår som en del av klassificeringen.

_____________________________________________________________

2017-06-02

Medins årliga konferens

Fredagen den 2 juni så samlades 23 medarbetare från Medins för en heldags konferens. Medins har ett stort antal uppdrag på plats för inför hösten inventeringar i vattendrag, sjöar och hav. Konferensen hölls på Sjöfartsmuseet i Göteborg med presentationer från Medins fyra affärsområden.  En trevlig dag som avslutades med en gemensam middag på kvällen.

/konferens2017.jpg

_____________________________________________________________

2017-05-19

Kurs i biotopkartering

Vattnets väg genom landskapet är en viktig del att vårda. Förra veckan så gick Hanna och Pär från Medins en kurs i den nya standarden för biotopkartering. Biotopkartering är en standardiserad metod för att kartlägga hur ett vattendrag sett ut historiskt, hur det ser ut idag och hur det utvecklas. Kursen hölls under tre dagar och gick igenom de nya kraven och användningsområdena som nu har ökat. Trevligt att träffa många andra som också är engagerade i att kartlägga och återställa våra viktiga vattendrag.

 /biotopkartering.jpg

_____________________________________________________________

2017-05-05

Vi hälsar malin Mohlin varmt välkommen till vårt team.

Malin har doktorerat i marin ekologi vid Göteborgs universitet och har flera års erfarenhet från arbete med marina växtplankton. Malin arbetar idag på SMHI och börjar på Medins efter sommaren. Malin kommer att arbeta med planktonanalyser samt skall ansvara för att samordna utbildning och utveckling på Medins.
Välkommen Malin, vi är glada över att du skall börja hos oss.

/20170504_144019.jpg

_____________________________________________________________

2017-04-28

Kontrakt bottenfauna Åland

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har nyligen  fått i uppdrag av Ålands landsskapsregering att undersöka bottenfaunan i 3 sjöar på Åland. Prover tas både på grunt vatten (sublitoral) samt i sjöarna djuphålor (profundal). På varje station kommer 5 prover att tas med ekmanhämtare. Medins kommer att tolka och utvärda proverna på laboratoriet i Mölnlycke, utanför Göteborg.

/aland.jpg

_____________________________________________________________

2017-04-26

Undersökning av bottenfaunan i Torsviken, Göteborg

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland att utföra en bottenfaunaundersökning i Torsviken i Göteborg. Undersökningen omfattar provtagning och analys av bottenfauna i Karholmssbassängen och Södskärsbassängen under vår och höst 2017, med option att fortsätta arbetet under åren 2018 och 2019. Undersökningen omfattar både utplacering av aktivitetsfällor och provtagning med ekmanhuggare.

/p4170008.jpg

_____________________________________________________________

2017-04-25

3 års kontrakt med undersökning av påväxt i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Stockholm

Medins har nyligen tilldelats uppdraget att undersöka påväxtalger i vattendrag i Norra östersjöns vatten distrikt.
Uppdraget utförs på uppdrag av Länsstyrelserna i Norra Östersjöns vattendistrikt och omfattar kiselalgsundersökningar i 100-200 vattendrag under åren 2017, 2018 och 2019. Undersökningarna utförs i syfte att statusklassificera vattenförekomster enligt bedömningsgrunder i utvalda vattendrag och för regional miljöövervakning.  I uppdraget ingår att skriva en årlig rapport per medverkande län.

_____________________________________________________________

2017-04-24

Medins öppnar kontor i Malmö

Medins har under de senaste åren utfört flera spännande projekt i södra Sverige. Vi öppnar nu ett kontor i Malmö på S:t Johannesgatan 2. Kontoret kommer att vara utgångspunkten för vår verksamhet i regionen medan samtliga analyser fortfarande kommer att utföras i laboratoriet utanför Göteborg. Genom att komplettera våra kontor i Göteborg och Stockholm med ett nytt kontor i Malmö så kommer vi att kunna erbjuda heltäckande tjänster för undersökningar i svenska vattendrag, sjöar och hav.

/malmo.jpg

_____________________________________________________________

2017-04-21

Trolig galär från 1719 funnen söder om Strömstad.

Medins har i sambarbete med Bohusläns museum lokaliserat ett vrak i Daftösundet, söder om Strömstad. Arbetet har utfört som ett led i att öka kunskapen kring de dramatiska skeendena i samband med slutet på det stora Nordiska kriget. Det nu lokaliserade vraket var till stor del begravd i mjuka sediment och svårlokaliserat. Det är med stor sannolikhet en galär från Karl den XII:s flotta som ligger begrav i leran.

 /vrak.jpg

Bilden ovan visar ett exponerat ekspant med ett bortkastat fiskedrag. Foto togs vid de inledande dykningarna av Bohusläns museum.

_____________________________________________________________

2017-03-03

Medins växer och söker nya medarbetare!

Medins har idag många nya spännande uppdrag i både Sverige och Norge och behöver förstärkning. Vi är en av Sveriges ledande specialister inom utredningar i vattenmiljöer och hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete.

Vi söker biologer till tre tjänster
Specialist växtplankton (ID ”Plankton”)
Biolog undervattensteknik (ID ”UV-teknik”)
Säsongsanställda biologer (ID ”Säsong2017”)

Ansökan med CV sänds till jobb@medinsab.se och märks i rubriken med ID enligt tjänsterna ovan. Observera att om du söker flera tjänster så måste en ansökan sändas in för varje tjänst.
Välkommen att skicka din ansökan till oss senast den 31 mars.

Mer information om tjänsterna hittar du här

_____________________________________________________________

2017-01-10

Modern sonar teknik & gamla vrak

Medins söker efter Karl den XII:s flotta

Under 2015 genomförde Medins tillsammans med marinarkeologer från Bohusläns museum en lyckad sökning efter vrak strax utanför Strömstad. Utfallet överträffade allas förväntningar och flera vrak som säkert kunde kopplas till dramatiska händelser i samband med slutet på det stora nordiska kriget lokaliserades.

I år följer vi spåren något söderut, till de smala farlederna djupt inomskärs vid Daftö och Tjärnö. Här kommer vi att kartlägga bottnarna med högupplöst sonar. Årets planerade undersökningar kan bidra med ny kunskap kring en dramatisk period av Sveriges historia. Oavsett utfall så blir det spännande att se vad för hemligheter området ruvar på!

Ni kan läsa mer om detta spännande projekt i arkeologernas spännande blogg:
https://bohuslansmuseumarkeologi.wordpress.com/2017/01/09/slutstation-for-pollux-bellona-kristiania-och-lovisa/

 /bohus.jpg

_____________________________________________________________

2017-01-03

Medins påbörjar 2017 års undersökningar av kustvattnet i Halland.

Idag påbörjar vi utsjöprovtagningen av kustvatten i Hallands län. Undersökningarna ska ge underlag för beskrivning av förändringar i kustområdet sett i ett längre tidsperspektiv. Programmet ska vidare utgöra en uppföljning av effekten i kustvattnet av de åtgärder som hittills genomförts på land och kunna ge underlag för ytterligare åtgärder. Undersökningarna utförs på uppdrag av Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Kungsbackas kommuner, Södra cell Värö, Vattenfall (Ringhals) och Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län.

/jan2017b.jpg

Medins Multivattenhämtare med intergrerad CTD sond.

 

Tidigare nyheter

Nyheter 2016

Nyheter 2015

Nyheter 2014

Nyheter 2013

Nyheter 2012