Kvalitet

Kvalitetcertifierat

Medins är kvalitetscertifierat av SWEDAC i enlighet med ISO 17025 (certifieringsnummer 1646) samt ISO 9001 certifierat av Rise (certifieringsnummer 4609)

Vi är ackrediterade för de flesta typer av biologiska och kemiska undersökningar i vatten. Ackrediteringen innebär att experter inom området bland annat kontrollerar våra metoder, spårbarhet och dokumentation, teknisk utrustning, personalens kompetens samt företagets organisation.

Kvalitetspolicy

Undersökningar, analyser, provhantering samt allt annat laboratoriearbete som utförs av Medins skall utföras i enlighet med svensk standard eller i enlighet med föreskrifter, allmänna råd och annan information som lämnats av myndigheter och andra uppdragsgivare. Kunder som inte har krav från myndighet, utan själva ställer kraven åtgärdas enligt samma goda laboratoriepraxis, oberoende av typ av uppdrag. Inom dessa ramar skall samtliga anställda eftersträva att uppdragsgivaren erhåller korrekta provtagningsresultat och andra tjänster inom ramen för avtalade villkor och god affärsetik.

Medins ledningssystem för kvalitet omfattar alla aktiviteter som kan påverka kvaliteten och som laboratoriet ansvarar för. Kvalitetssystemet dokumenteras i en kvalitetsmanual. Kvalitetssystemet omfattar all personal i företaget och de tjänster, produkter m.m. inom Medins , som kan påverka kvaliteten på laboratoriets provtagningsresultat. Syftet med ledningssystemet för kvalitet är att styra företagets kvalitetsarbete på ett sådant sätt att företagets kunder tillförsäkras en hög och jämn kvalitet på de tjänster som företaget erbjuder.

Samtliga anställda skall vara insatta i laboratoriets kvalitetssystem och följa alla rutiner som beskrivs i manualen. Arbetet på laboratoriet skall alltid utföras opartiskt, korrekt och följa erkända standarder.

All personal skall ha tillgång till all dokumentation som beskriver kvalitetssystemet och alla relevanta metoder och procedurer.

Medins åtar sig att uppfylla ackrediteringens krav och att ständigt förbättra ledningssystemets effektivitet.

Miljö

Medins är miljöcertifierat enligt ISO 14001 (certifieringsnummer 4609 M). Vi ska utifrån våra förutsättningar som miljökonsult bidra till att skapa ett uthålligt och miljöanpassat samhälle och minimera negativ miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Medins är ett ackrediterat konsultföretag inom miljövårdsområdet. Vi ska utifrån våra förutsättningar som miljökonsult bidra till att skapa ett uthålligt och miljöanpassat samhälle och minimera negativ miljöpåverkan. Detta innebär att vi ska:

  • verka för att öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
  • följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som  berör företaget.
  • sträva efter att förbättra vårt miljöarbete och förebygga negativ miljöpåverkan.
  • bidra till optimala beslutsunderlag i kundens miljöarbete genom att eftersträva bästa  möjliga kvalitet på utförda tjänster och levererade resultat.
  • minska vår miljöpåverkan vid fordonsresor i tjänsten.
  • sträva efter att endast anlita miljöcertifierade leverantörer.

 

Kontakta Oss

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt).

[javascript protected email address]

Följ oss:


(Lämna tom)